Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Ämnesbeskrivning
Forskningsområde är internationellt väletablerat och anknyter till såväl grundforskning som industriella applikationer. Forskningsbasen utgörs av utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för studier av flöden och kemiska processer. Delar av forskningen nyttjar unika testanläggningar och bedrivs därför på plats hos industriella och akademiska samarbetspartners.

Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer att vara inriktad på utveckling och tillämpning av optiska och i synnerhet laserbaserade mätmetoder för studier av katalytiska processer. Handledning kommer att ske gemensamt från avdelningen för förbränningsfysik (optiska mätmetoder) och avdelningen för synkrotronljusfysik (ytfysik och synktrotronljusbaserade mätmetoder) mellan vilka ett framgångsrikt samarbete redan är etablerat.

Katalys är ett multidisciplinärt forskningsområde, av yttersta vikt för ett hållbart samhälle. Katalys utnyttjas för såväl framställning av kemikalier och bränslen som rening av giftiga och miljöförstörande utsläpp, vilket hjälper till att sänka både energi- och resursåtgång. Att förstå gas och ytinteraktionen, där reaktionerna sker, är av största vikt och att kunna korrelera händelser på ytan direkt med rumsligt upplöst information från gasen nära ytan är en förutsättning för att kunna lösa flera omtvistade frågor som än idag rör så ”enkla” reaktioner som CO oxidation. Genom samarbetet mellan de båda avdelningarna finns en världsunik kompetens inom avancerade laserbaserade mätmetoder och grundläggande ytfysik och katalys, vilket möjliggör för in situ studier för att följa dynamiska förlopp kopplade till katalys.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper inom optikområdet, särskilt inom laser diagnostik.
 • Kunskaper inom molekylspektroskopi, särskilt berörande ”små” molekyler såsom t ex CO och CO2.
 • Erfarenhet av katalytiska processer och ytfysik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1130
Kontakt
 • Johan Zetterberg, Universitetslektor, +46 46 222 77 28, johan.zetterberg@forbrf.lth.se
Publicerat 2017-04-21
Sista ansökningsdag 2017-05-12

Tillbaka till lediga jobb