Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Forskningen inom NanoLund har under en lång tid haft som ett viktigt fokus att utveckla och studera olika typer av ytterst små en-elektron komponenter baserade på nanotrådar i exotiska material. En stark motivation är att dessa material kan erbjuda bättre kontroll av elektroners magnetiska egenskaper. När storleken hos en komponent blir väldigt liten ökar samtidigt effekterna av termiska fluktuationer, vilket till slut leder till att traditionella termodynamiska beskrivningar inte längre håller. Det här projektet är delvis finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och är en del av ett större samarbete som syftar till att utveckla och studera nya koncept för effektiv energiomvandling baserat på kvantmekaniska fluktuationer och fenomen i nanostrukturer. För mer information se www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Den forskarstuderande har som uppgift att skapa ytterst små komponenter baserade på nanotrådar där det endast finns ett fåtal laddningsbärare, i både n- och p-typ material, och sedan göra utförliga studier av de elektriska egenskaperna vid låga temperaturer och varierande magnetiska fält. Ett huvudmål för forskarstudierna är att undersöka de underliggande fysikaliska fenomen som är kopplade till elektroners spinn och magnetiska egenskaper, och att fördjupa kunskapen rörande termodynamiska beskrivningar av denna typ av små system. Projektet är beroende av att studenten kan förvärva omfattande kunskaper inom avancerad halvledarprocessning i renrumsmiljö, men även inom elektriska mätningar vid låga temperaturer. Den forskarstuderande förväntas arbeta självständigt, men också kunna samarbete med forskare som utvecklar teori och/eller nya typer av relevanta halvledarmaterial.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde, eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Grundexamen bör inkludera kurser inom fasta tillståndets fysik och kvantfysik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik (inkl. kvantmekanik), elektronik, halvledarfysik och framställning av nanostrukturer är av värde. Förmåga och skicklighet i laborativt arbete är av stor vikt för doktorandtjänsten, och erfarenhet av känsliga elektriska mätningar vid låga temperaturer och renrumsarbete är meriterande. Likaså är visad förmåga för utförande av numerisk modellering en fördel. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, motivation, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansök online. Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. För sökanden vars tidigare studier gjordes på ett universitet där engelska inte var undervisningsspråket, ber vi den sökande att komplettera sin ansökan med handlingar som visar på goda kunskaper i det engelska språket (till exempel resultat från TOEFL/IELTS test, eller liknande). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1133
Kontakt
 • Adam Burke, Associate professor, 046-222 7930 adam.burke@ftf.lth.se
Publicerat 2017-04-21
Sista ansökningsdag 2017-05-28

Tillbaka till lediga jobb