Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Anställning
Anställning som biträdande universitetslektor i fysioterapi inriktning rörelse och stödjeorgan är tidsbegränsad under längst fyra år. Placering vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram vid Institutionen för hälsovetenskaper.Du ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Den biträdande universitetslektorn förväntas arbeta aktivt med forskning inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av verksamheten. Som biträdande universitetslektor förväntas du också medverka i utbildningen på forskarnivå vid institutionen för hälsovetenskaper samt utveckla din pedagogiska lednings- och organisationsförmåga. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap 12a § HF och lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr PE 2013/365). 

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt examen på grund- eller avancerad nivå inom ämnet fysioterapi/sjukgymnastik samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för anställningen. Arbetet kräver god förmåga att kommunicera på såväl svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska. Vidare kräver arbetet dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet, med god förståelse för lärandeprocesser samt klinisk erfarenhet.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk. 

Bedömningsgrunder
Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor inom fysioterapi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet, väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder och med klinisk erfarenhet inom rubricerat område. 

De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Pedagogisk skicklighet; b) Vetenskaplig skicklighet; c) Klinisk erfarenhet och skicklighet; d) Ledarskap och e) Samverkan. Speciell vikt kommer att läggas vid a) Pedagogisk skicklighet och b) Vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten 

a) Pedagogisk skicklighet; visas genom förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning.

b) Vetenskaplig skicklighet; visas genom postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, erfarenhet av handledning samt vid utvecklingspotential och forskarprogram.

c) Klinisk erfarenhet och skicklighet; visas genom klinisk erfarenhet som fysioterapeut.

d) Ledarskap; visas genom dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskargrupper.

e) Samverkan; visas genom förmåga att samverka med omvärlden.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel:+46 46-222 80 84, E-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller professor/prefekt Lena-Karin Erlandsson.

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46-222 71 96, E-post:Aldiana.Sikiric@med.lu.se.  

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-11-15. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn).

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet, i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1228
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-08
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb