Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne

Trafik och väg, särskilt trafikplanering

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsområdet avser trafikplanering med fokus på samverkansprocesser för infrastruktur- och kollektivtrafikplanering på urban och regional nivå. Detta innebär en helhetssyn på planering och hållbarhet med fokus på miljö och energifrågor där tonvikten ligger på förståelse för utvecklingen av hela transportsystemet.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Sökande ska bl.a. leda ett forskningsprojekt om samverkan för ökad kollektivtrafik och dessutom vara delprojektledare i ett annat projekt som utvecklar dynamiska modeller för ökat resande med kollektivtrafiken. I båda projekt ska sökanden bedriva egen forskning om samverkan mellan olika aktörer i kollektivtrafiksektorn. Projekten är av interdisciplinär karaktär med partners som både har en teknisk och en samhällsvetenskaplig bakgrund. Det är därför viktigt att kunna kommunicera över ämnesgränser. I ett av projekten ingår även budgetansvar och annan projektadministration. Vidare består tjänsten av undervisning i kurser som handlar om trafikteknik och trafikplanering, handledning av examensarbeten på kandidat och mastersnivå samt ingå i doktoranders handledarlag. Slutligen förväntas sökanden aktivt och kontinuerligt söka externa anslag för forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen eller motsvarande kompetens, erhållen vid en teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot infrastrukturplanering
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Erfarenhet av forskning om transporter, speciellt kollektivtrafik
 • Erfarenhet av forskning om samverkan, både som teoretiskt fält och tillämpat i transportplaneringssammanhang
 • Erfarenhet av forskning om infrastruktur-, transport- och markanvändningsplanering på olika planeringsnivåer
 • Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningssamarbeten
 • Erfarenhet från kvalitativa intervjustudier
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt samt att koordinera ansökningar och forskningsutvecklingsprocesser
 • Erfarenhet av undervisning i såväl trafikplanering, trafikteknik som hållbarhets- och miljöfrågor
 • Erfarenhet av att handleda studenter på masternivå sam doktorander

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Ett utvecklat pedagogiskt förhållningssätt

Övriga meriter:

 • Sökande förväntas ha goda vetenskapliga meriter. Sökande ska visa genom vetenskapliga publikationer i ämnet att hon/han behärskar forskningsfältet i fråga. Det är meriterande om sökande kan visa på vetenskaplig bredd i publikationer inom planering och mobilitet.
 • Meriterande är erhållande av egna sökta forskningsanslag inom trafikplanering.
 • Handledningserfarenhet på såväl master- som kandidatnivå är meriterande tillsammans med handledning och undervisning av doktorander.
 • Det är meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom både avd Trafik och väg och Institutionen för teknik och samhälle som helhet, och därmed bidra till framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt lokalt kollektivavtal, ”Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande universitetslektor”, mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 2013-06-26.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i trafikplanering

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav för befordran:

 • Vetenskaplig skicklighet med progression
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att skriva och följa upp forskningsansökningar.
 • Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.
 • Erfarenhet av arbete med kvalitativ metod bl a intervjustudier.
 • Personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Förmåga att driva och utveckla forskningsområdet. Förmåga att utveckla samverkan med omgivande samhälle. Förmåga att driva och utveckla forskningssamarbeten med andra forskningsorganisationer i Sverige och utomlands. Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten. Dokumenterad förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1335
Publicerat 2017-07-03
Sista ansökningsdag 2017-08-04

Tillbaka till lediga jobb