Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för kemiteknik har en väl utrustad apparathall vilket ger oss fördelen att kunna bedriva forskning i bänkskala såväl som i liten pilotskala.

Forskningen som bedrivs vid Institutionen för kemiteknik är huvudsakligen tillämpad forskning av industriell relevans, men på grund av de system vi studerar finns det även inslag av grundforskning. Institutionen för kemiteknik har en lång forskningstradition inom bioetanolproduktion och andra bioraffinaderirelaterade processer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i två olika men relaterade separationsprojekt. I STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways, http://www.lth.se/steps) är uppgiften huvudsakligen att fraktionera och rena kolhydrater som finns i industriavfallsvatten från socker, stärkelse och skogsindustri. I HEMIGREEN-projektet är uppgiften att extrahera och rena oligomera galaktoglukomannaner, antingen från vätskeströmmar som finns i massaproduktion eller från barrved. Ditt doktorandprojekt kommer huvudsakligen att vara inriktat på att utveckla membranprocesser eller en kombination av membranprocesser och andra separationsprocesser för att fraktionera, rena och koncentrera kolhydrater från dessa industriella eller halvindustriella avloppsflöden, men kan även innefatta utveckling av ångförbehandlingsmetoder för kolhydratutvinning från trä. Forskningen innefattar experiment utförda i 1-100 L skala samt associerade analyser med huvudsakligen HPLC och GC för att bestämma råmaterialkompositionen och att utvärdera resultatet av fraktioneringsprocessen.

Du kommer att bedriva forskning tillsammans med din handledare, men också tillsammans med andra forskare och doktorander i forskargruppen. Vidare förväntas du gradvis ta allt fler initiativ för att säkerställa framsteg i ditt forskningsprojekt, särskilt mot slutet av doktorandstudierna. Utnämningen är fyra år plus förlängning beroende på graden av institutionstjänstgöring.

Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som innefattar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet kemiteknik uppfyller den som har:

  • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Tidigare dokumenterad erfarenhet från experimentellt arbete med membranfiltrering är en fördel, liksom tidigare erfarenhet av biomassanalys. Sökanden ska ha en bra förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Dessutom letar vi efter en person som är nyfiken, prestationsinriktad, strukturerad och ihärdig, och har problemlösande analytiska färdigheter och en god självkännedom. Eftersom du kommer att förväntas undervisa på grundnivå och de flesta av våra kurser ges på svenska, räknas det som en fördel om du kan kommunicera på svenska. Om du inte talar svenska förväntas du ta grundläggande kurser på svenska, som finansieras av institutionen.

Överväganden kommer också att ges till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, och hur sökanden genom sin erfarenhet och kompetens anses ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt slutföra forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ytterligare information
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev du beskriver varför du är intresserad av positionen och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Ansökan måste också innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande och andra dokument som du vill anföra (betygs, kontaktuppgifter för dina referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1359
Kontakt
  • Ola Wallberg, Docent , +46462224641, ola.wallberg@chemeng.lth.se
Publicerat 2017-05-09
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb