Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Institutionens starka forskningsprofil återspeglas också i vår undervisning. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Anställningen som doktorand är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Forskningen ska ansluta till ämnesprofilen för det strategiska forskningsområdet ”Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate” (BECC). BECC, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, samlar ca 200 forskare inom naturvetenskap och samhällsvetenskap i syfte att bidra med forskning om hur klimatförändringar påverkar den biologiska mångfalden och möjligheter för ekosystemtjänster i det lokala, nationella, regionala och globala sammanhanget samt att bidra med vetenskapligt grundad kunskap om hur biologisk mångfald kan förvaltas på ett hållbart sätt. För mer information, se http://www.becc.lu.se.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Doktoranden ska också delta i de aktiviteter som anordnas inom ramen för forskningsnätverket BECC. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2017-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

 • har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
 • bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha genomfört ett självständigt arbete på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt.

Bedömningsgrund

Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Rangordning av sökande sker utifrån

 • en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet;
 • en bedömning av hur väl den sökandes intressen och tidigare erfarenheter ansluter till ämnesprofilen för BECC.

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt sökanden som kan bidra till att utveckla kompetensen inom områdena offentlig förvaltning, policyanalys och offentligt beslutsfattande i relation till ämnesprofilen för BECC.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av denna doktorandtjänst vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och ämnesprofilen för BECC;
 • en kortfattad forskningsplan på engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (30 högskolepoäng på avancerad nivå eller 15 högskolepoäng på avancerad nivå plus 15 högskolepoäng på kandidatnivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1455
Kontakt
 • Annica Kronsell, Professor, +46462228944, annica.kronsell@svet.lu.se
 • Kristina Jönsson, Studierektor för forskarutb., +46462228943, kristina.jonsson@svet.lu.se
 • Björn Badersten, Bitr. prefekt, +46462220159, bjorn.badersten@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-05-05
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb