Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områdena har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vår internationella renommé.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Den nya lektorns forskning förväntas ha en inriktning mot teoretiska modeller för stjärnors utveckling och stärka banden mellan observationer av Vintergatan (Gaia-satelliten och högupplösningsspektroskopi) och teori (studier av stjärnors bildande, utveckling och dynamik) inom institutionen. Forskningen kan dessutom kopplas till befintlig forskning vid institutionen inom studier av planetsystems dynamiska utveckling, men forskningen inom stjärnors utveckling och dess tillämpningar förutsätts vara en huvuduppgift för den nya lektorn.

Den nya lektorn förväntas delta i undervisningen på kurser på kandidat- och mastersnivå, då speciellt i moment som berör området för anställningen, men även kurser på mera grundläggande nivå. Institutionen har ett doktorandprogram inom vilket lärarna i astronomi ger kurser exempelvis vartannat år. Den nya lektorn förväntas åta sig att leda en sådan kurs någon gång under de första åren. 

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik är värd för naturvetenskapliga fakultetens forskarskola COMPUTE. Denna samlar omkring 80 doktorander från alla fakultetens institutioner. Forskarskolan har som fokus vetenskapliga upptäckter genom datorberäkningar. Den nya lektorn förväntas arbeta inom forskarskolan.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig till en anställning som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är, enligt 4 kapitlet 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (SFS 2010:1064).

Filosofie doktorsexamen eller motsvarande inom astronomi och astrofysik eller annat ämne av relevans för anställningen krävs.

Utöver de allmänna kvalifikationerna krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom de områden som definierats i tjänstens beskrivning ovan.

Den sökande ska uppvisa väldokumenterad bakgrund av forskning inom teoretiska modeller av stjärnors struktur och utveckling. Erfarenhet av studier av supernovors och gammablixtars ursprung samt expertis i tolkandet av hur stjärnors rörelser kan ge insikt i Vintergatans dynamik och dess stjärnpopulationer är meriterande. 

Personen vi söker har inte bara de teoretiska kunskaper som beskrivs ovan utan även erfarenhet av att utveckla programvara för de relevanta astrofysikaliska problemen. Det kan röra sig om direkt kodning av program för stjärnutveckling eller analys och modifiering av existerande program.

Det är meriterande om sökande har erfarenhet av att ha arbetat med stjärnspektra och hur stjärnors innehåll av tyngre grundämnen kan härledas från observerade spektra och vad detta betyder för exempelvis tolkningen av deras dynamik.

Det är vidare meriterande med tidigare erfarenhet av simuleringar av planet- och stjärnsystems dynamiska utveckling. 

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende på individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla, som huvudsökande, forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens.

Dokumenterad undervisningserfarenhet är ett krav, och erfarenhet av moderna undervisningsformer som till exempel problem based learning och flipped classroom är meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet. 

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är inte ett krav vid anställningstillfället men sökanden bör inom tre år ha uppnått en tillräcklig kunskapsnivå i det svenska språket för att undervisa på grundnivå vid universitetet och kunna kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor, enligt 4 kapitlet 4 § högskoleförordningen, ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.
Bland annat krävs enligt föreskrifterna att personen har genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

I den sammantagna bedömningen kommer också att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra arbetsuppgifterna i anställningen väl.

Ansökans innehåll
Universitetet har antagit anvisningar för vad ansökan ska innehålla. Dessa kan hämtas här.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1466
Kontakt
  • Professor Anders Johansen, prefekt, 046-222 15 89, anders@astro.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb