Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställningen som biträdande universitetslektor i medicinsk inflammationsforskning och/eller medicinsk mikrobiologi är tidsbegränsad under längst fyra år. Placeringen är vid institutionen för translationell medicin med forskningen förlagd till Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap 12a§ HF och lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr PE 2013/365).

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom inflammation- och/eller mikrobiologiområdet samt handledning av studenter. Innehavaren förutsätts etablera en framgångsrik forskargrupp som i huvudsak finansieras via egna externa anslag. Oaktat innehavarens exakta forskningsinriktning önskar institutionen att forskningen har en translationell karaktär och att den syftar till att definiera och lägga grunden till nya framtida diagnostiska och/eller behandlingsprinciper för patienter med inflammatoriska sjukdomar och/eller infektionssjukdomar. Som biträdande universitetslektor förväntas du också att meritera dig inom undervisningen genom att delta i grundutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. Vid behov ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor. Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder
Den sökande som anställs förväntas bli en framtida forskningsledare vid medicinska fakulteten. De sökande kommer att utvärderas med avseende på a) Vetenskaplig skicklighet; b) Pedagogisk skicklighet; c)Ledarskap; och d) Samverkan. Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand pedagogisk skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställning som universitetslektor.
a) Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter med särskilt framträdande plats i författarlistan (företrädesvis första eller sista författare), anslag erhållna i konkurrens, erfarenhet av handledning samt utvecklingspotential och forskningsprogram.
b) Pedagogisk skicklighet visas genom: förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning. Det innebär att innehavaren ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå. Goda vitsord från sådan undervisning är meriterande.
c) Ledarskap visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskargrupper.
d) Samverkan visas genom: förmåga att samverka med omvärlden.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel +46 46 222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller av prefekt Tommy Andersson, tel +46 40 39 11 67, e-post: Tommy.Andersson@med.lu.se .
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46 222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se .

Ansökningsförfarande
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-09-04. Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV). Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg m m behöver däremot inte översättas
Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet. I annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1892
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-08-03
Sista ansökningsdag 2017-09-05

Tillbaka till lediga jobb