Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC, www.cec.lu.se) bedriver idag tvärvetenskaplig forskning och utbildning som samlar forskare, lärare och studenter från ett flertal fakulteter vid LU, samt från institutioner inom naturvetenskap. CEC koordinerar idag tvärvetenskapliga forskningsprogram och strategiska forskningsområden som ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE) och Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC) samt utvecklar och genomför utbildning på forskar- och grundnivå. CEC har framgångsrikt utvecklat integrerad ekologisk-ekonomisk modellering, där ekologiska och ekonomiska modeller kombineras för att förutsäga konsekvenserna av olika skötselregimer och policys inom areella näringar. För att stärka CECs tvärvetenskapliga profil, avser vi att rekrytera en biträdande lektor i ekologisk-ekonomisk modellering med fokus på ekosystemtjänster.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 80 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Den biträdande lektorn kommer att använda integrerad ekologisk-ekonomisk modellering som ett verktyg för att utvärdera konsekvenserna av alternativa skötselregimer och policys inom areella näringar på växelspelet mellan ekonomisk aktivitet och ekologiska processer. Den biträdande lektorn kommer att bidra med ledarskap inom forskningen, genom att analysera kopplingar mellan markanvändning inom skogs- och jordbruk, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och produktion av mat och biomassa i en föränderlig värld. Forskningen berör processer på olika skalor i tid (år-decennier) och rum (lokalt, regionalt, EU) med beaktande av risk och osäkerhet. 

Undervisningen kan ske på alla nivåer, inklusive handledning av kandidat- och masterprojekt, liksom handledning av doktorander. Den biträdande lektorn förväntas spela en nyckelroll när det gäller att utveckla forskning, inklusive att erhålla externa forskningsmedel. Den bitr. lektorn förväntas utveckla samarbete med olika forskargrupper vid Lunds universitet, inte minst inom det strategiska forskningsområdet BECC. Den biträdande lektorn kommer också att vara aktiv när det gäller dialog med avnämare, genom att utveckla kontakter med relevanta organisationer inom de gröna näringarna inklusive statliga myndigheter.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom miljövetenskap, ekologi, tillämpad matematik, naturgeografi, agronomi, miljö- eller jordbruksekonomi, eller relaterad disciplin.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Den sökande kommer att utvärderas med avseende på förmåga att utveckla kombinerad ekologisk-ekonomisk modellering, där erfarenhet av både ekologisk och ekonomisk modellering är en stark merit. Kunskap om hantering av rumsligt explicita data i GIS är en merit, liksom förmåga att arbeta med matematisk optimering och modellering, samt kunskaper om beslutsfattande under osäkerhet. Erfarenhet av undervisning och intresse av att utveckla undervisning är meriter.

Sökande kommer att utvärderas baserat på deras akademiska meriter, inklusive vetenskaplig produktion i form av kvalitet och kvantitet på vetenskapliga publikationer och förmåga att erhålla externt finansierade forskningsanslag i konkurrens. En forskningsplan måste bifogas ansökan. Vid rankningen av kandidaterna, kommer tonvikten att ligga på hur den sökande, genom sin erfarenhet, expertis och planerad forskning, kan förväntas att utveckla forskningen inom ekologisk-ekonomisk modellering vid CEC med koppling till det strategiska forskningsområdet BECC.

Excellent förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är ett krav. Det förväntas att den biträdande lektorn efter tre år behärskar svenska tillräckligt bra för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets administration på detta språk.

Vi lägger stor tonvikt vid personliga kvalifikationer, och förväntar oss att den framgångsrika kandidaten kan arbeta ansvarsfullt, både självständigt och i samverkan med kollegor från olika ämnen. Erfarenhet och intresse av tvärvetenskapligt arbete och av att interagera med avnämare är kritiska egenskaper.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2060
Kontakt
  • Professor Henrik Smith, 046-222 93 79, henrik.smith@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb