Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Inom institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) arbetar idag närmare 100 personer, merparten aktiva inom forskning. Forskargrupper i områdena biogeofysik/biogeokemi, ekosystemvetenskap, fjärranalys, GIS, och klimatologi studerar landskaps- och ekosystemprocesser med hjälp av laboratoriestudier, fältmätningar, dataanalys samt modellering. Inom grundutbildningen erbjuder vi två kandidatprogram "Naturgeografi och ekosystemanalys” och "Meteorologi och biogeofysik" samt fem mastersprogram - samtliga med internationell inriktning (http://www.nateko.lu.se).

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utbildning på grund- och forskarutbildningsnivå. Medan fördelningen mellan forskning och utbildning kan komma att variera över tid, ska forskning och forskarutbildning bedrivas till minst 80% av heltid. Den anställde förväntas meritera sig för en framtida anställning som universitetslektor, genom att bygga upp ett forskningsprogram av hög internationell kvalitet inom ämnesområdet och inriktningen för anställningen, som anknyter till INES befintliga forskningsinriktningar, särskilt modellering och rumslig analys. Möjligheter ska även beaktas att bygga upp samverkan och synergi med olika forskningsinriktningar inom LU:s strategiska forskningsområden, i synnerhet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC, http://becc.lu.se), Modelling the Regional and Global Earth System (MERGE, http://merge.lu.se) och eSSENCE (e-Vetenskap, http://essenceofescience.se), samt med forskningsinfrastrukturen Integrated Carbon Observation System (ICOS Sweden, http://www.icos-sweden.se) och ICOS Kolportal (http://www.icos-cp.eu).

Sökanden förväntas även bidra till utveckling och utförande av grundutbildningen på alla nivåer samt handleda kandidat- och masterstudenter.

Till arbetsuppgifterna hör även samverkan mellan universitet och omvärlden.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Filosofiedoktorexamen eller motsvarande i naturgeografi, ekosystemvetenskap eller annat ämne av relevans för anställningen krävs. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. 

Sökanden ska ha god förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning av god internationell kvalitet inom studier av kolets globala kretslopp, eller därtill kopplad inriktning, baserat på modellering, rumslig analys eller andra metoder. Stor vikt fästs vid kvalitet och kvantitet av den sökandes vetenskapliga publikationer och andra meriter som tecken på en viss grad av utveckling mot självständighet och ledarskap inom forskningsinriktningen. Internationell förankring och en god potential att dra in externa medel förutsätts.

Meriterande är:

- en internationellt erkänd ställning inom forskningsområdet;

- dokumenterad erfarenhet från handledning av doktorander som huvud- eller biträdandehandledare;

- dokumenterad pedagogisk förmåga;

- erfarenhet från undervisning och kursutveckling inom ekosystemmodellering, geografiska informationssystem (GIS) och rumslig dataanalys.

I ansökan till denna anställning ska biläggas en forskningsplan som beskriver hur den sökande genom samarbete med institutionens befintliga forskningsinriktningar kan förväntas bidra till utvecklingen av institutionens forskningsprofil. 

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt, senast 1 januari 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2061
Kontakt
  • Professor Benjamin Smith, biträdande prefekt, 046-222 43 54, ben.smith@nateko.lu.se
  • Professor Karin Hall, prefekt, 046-222 95 79, karin.hall@nateko.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046 222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb