Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

Arbetsuppgifter

Inom detta projekt skall doktoranden använda och utveckla både sveptunnelmikroskopi (STM) och atomkraftmikroskopi (AFM). Hen ska studera yt- och gränssnittsdynamik hos nanostrukturer på en längdskala från mikrometer till atomär nivå och tidsskala från sekunder till attosekunder. Ett brett urval av nanostrukturer förväntas studeras med betoning på 0D, 1D och 2D halvledarmaterial med möjlig använding inom framtidens förnybara energikällor och datorer. Arbetet kommer att vara inbäddat i NanoLund, ett världsledande forskningscentrum för nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet, med mer än 250 forskare från olika discipliner (www.nano.lu.se).

Forskargruppen har idag tillgång till fem svepspetsmikroskopisystem i ultrahögt vakuum, varav flera är utrustade med elektriska kontakter för in situ-studier av elektroniska komponenter. Dessutom har vi nyligen förvärvat ett nytt STM för mätningar vid låga temperaturer (10K), t.ex. för att undersöka kvantiseringseffekter i nanostrukturer. Experiment kommer att utföras vid MAX IV-laboratoriet i Lund, världens mest briljanta synkrotronljusanläggning (www.maxiv.lu.se), och vid femto-/attosekundlasrar inom Lund laser Center (www.llc.lu.se). Experimenten kommer också att omfatta användning av andra moderna nanokarakteriseringstekniker.

Doktoranden förväntas använda befintlig utrustning och utveckla nya metoder för att utforska yt- och halvledarnanostrukturdynamik, samtidigt som nanostrukturen agerar som en elektronisk/optisk komponent, eller under ytmodifiering. Arbetet kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Deltagande i forskarskolor, t.ex. om nanovetenskap eller avancerad mikroskopi, är möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom kreativitet och nyfikenhet.

För denna anställning är erfarenhet av högupplöst sveptunnelmikroskopi eller studier av halvledares ytor av värde. Förmågan för skickligt laboratoriearbete är viktigt, inklusive avancerad mikroskopi och ultrahögvakuumteknik. Erfarenhet av att arbeta på synkrotronljusanläggningar, femtosekundlasrar, samt i renrumsmiljöer är av ytterligare fördel. Erfarenhet av vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder är viktigt.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20% av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2101
Kontakt
  • Anders Mikkelsen, +46462229627, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-07

Tillbaka till lediga jobb