Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i ämnesområdets forskning inom logistik och supply chain management. Med logistik avses design, implementering, organisation och styrning av alla processer som berör material- och serviceflödet längs hela förädlingskedjan.

Forskningen kommer särskilt att fokusera på humanitärlogistik och beredskapslösningar för att förbättra humanitära insatser genom reducerade kostnader och/eller förbättrade reaktionstider. Doktorandanställningen finansieras delvis av Crafoordstiftelsen.

I övrigt bedrivs arbetet på en avdelning med doktorander och handledare som jobbar med frågeställningar kring Produktionsstrategier, Globala produktions- och logistiknätverk, Mätning av förändringsarbete, Short Food Supply Chains, Supply chain risk management, Omnikanal-logistik samt Lager- och materialhantering. Bland avdelningens handledare finns professor Marianne Jahre, professor Andreas Norrman, professor Jan Olhager, docent Dag Näslund och biträdande universitetslektor Joakim Kembro.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet industriell ekonomi uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för fokusområdet
 • och bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utbildning och goda kunskaper inom fokusområdet humanitärlogistik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Önskvärd utbildning är Civilingenjör inom Industriell ekonomi (I) eller Maskinteknik (M) eller likvärdig utbildning, med inriktning mot logistik, operations management eller supply chain management.
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom logistik och supply chain management med fokus humanitära insatser och/eller beredskap.
 • Erfarenhet av och/eller utbildning i tvärvetenskaplig forskning samt kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. fallstudier) och kvantitativa forskningsmetoder (t.ex surveystudier och statistisk analys).
 • Goda kunskaper att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Eftersom viss undervisning och administration ingår i arbetsuppgifterna (ca 20 %) kommer personlig, pedagogisk och administrativ förmåga att beaktas. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet för anställningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7§§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 20180101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2233
Kontakt
 • Joakim Kembro, 046-2223327
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-07-07
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb