Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

Anställning som universitetslektor i hälsovetenskap, inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar tillsvidare 100 %, med placering vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund. Anställningen kan komma att inrättas som en förenad anställning, i samarbete med Region Skåne.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs till 70 % procent av forskning och medverkan i utbildning på forskarnivå inom ramen för den tvärvetenskapliga, translationella forskarmiljön MultiPark. Resterande 30 % av anställningen förutsätter engagemang i fakultetens utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och/eller administrativa eller ledningsuppdrag, med åtföljande finansiering. 

Innehavaren förutsätts bidra till den långsiktiga utvecklingen av forskningen och utbildningen på forskarnivå i hälsovetenskap, inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar vid Lunds universitet samt nationellt och interna­tionellt. 

Lönemedel för forskning och medverkan i utbildning på forskarnivå är garanterade t o m 2020. Avsikten är att denna finansiering ska fortlöpa, under förutsättning att sådana medel ställs till förfogande. Kontinuerligt engagemang i ansökningar om externa forskningsmedel, till såväl lokala/regionala, nationella som internationella finansiärer, är en angelägen del av arbetsuppgifterna i syfte att säkerställa långsik­tig finansiering av anställningen. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till att ytterligare forskare inom ämnesområdet kan rekryteras. Även kommunikation av forskningsresultat och samverkan med det omgivande samhället utgör mycket viktiga delar av arbetet. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Innehavaren av anställningen skall vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, företrädesvis leg. arbetsterapeut eller leg. fysioterapeut/ sjukgymnast. Innehavare med sådan yrkesexamen från annat land än Sverige förutsätts tillägna sig svensk legitimation inom tre år från tillträdet. 

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för hälsovetenskap, inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar – så som Parkinsons sjukdom. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Innehavare av anställning som inte behärskar ett skandinaviskt språk i tal och skrift förutsätts snarast tillägna sig goda kunskaper i svenska. 

Innehavaren måste ha goda förutsättningar för att lång­siktigt engagera sig för utvecklingen av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, såväl vid Lunds universitet som nationellt och internationellt. Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten och den framtida utvecklingspoten­tialen. Innehavaren måste vara väl förtrogen med nationell och internationell hälsovetenskaplig forskning inom inriktningen rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar. 

Bred metodologisk erfarenhet med dokumenterad tillämpning inom ämnesområdet är meriterande. Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete är meriterande. Innehavaren av ska ha dokumenterad klinisk erfarenhet från rehabiliteringsverksamhet. Erfarenhet från ledarskaps­uppdrag är meriterande. Avseende pedagogisk skicklighet krävs erfarenhet av akademisk utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad skicklighet vad gäller utbildning på forskarnivå. Dokumen­terad erfarenhet av framgångsrik handledning av doktorander är ett krav; erfaren­het som huvudhandledare är meriterande. Även erfarenhet av handledning av postdoktorer är meriterande. För anställningen krävs även dokumen­terad erfarenhet och skicklighet vad gäller samverkan med det omgivande samhäl­let. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel +46 46 222 80 84, Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se och prefekt Lena-Karin Erlandsson tel +46462221956, lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-12-04. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2501
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-12-04

Tillbaka till lediga jobb