Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Inst för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt söker minst en doktorand.

Institutionen för handelsrätt är en betydelsefull del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs för närvarande grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad rättsvetenskapliga ämnen, med särskilt fokus på regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Institutionen förenar det stora lärosätets traditioner med dynamiken hos ett ständigt föränderligt ämne. Institutionen kännetecknas av en god och välkomnande miljö och ett intresse för handelsrättens roll i samhället. Vid institutionen, som har omkring 30 medarbetare, utbildas 500 studenter på helårsbasis.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på Institutionen för handelsrätt. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Vid institutionen bedrivs rättsvetenskaplig forskning med inriktning mot framför allt avtalsrätt, aktiebolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, EU-handelsrätt, miljörätt och immaterialrätt. Föreliggande utlysning tar särskilt sikte på den allmänna handelsrätten, såsom framför allt avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och aktiebolagsrätt, men också skatterätt, med ett särskilt fokus på svenska eller nordiska rättsförhållanden av betydelse för företagande och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om väl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Merparten av undervisningen vid institutionen bedrivs på svenska, varför förmågan att arbeta på svenska är angelägen och stor vikt kommer att läggas på sökandes förmåga att arbeta på svenska.

Vi tror att du som söker har en examen i juridik/handelsrätt med ett teoretiskt intresse för hur juridiken fungerar i näringsliv och företagande. Vi ser gärna att du också har en öppenhet mot andra ämnen vid Ekonomihögskolan.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå, som goda betyg från juristutbildning eller genomförda juridiska mastersutbildningar.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och vid en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Härutöver kommer hänsyn också att tas till följande:

 • Förmåga att beskriva, ifrågasätta och diskutera rättsvetenskaplig forskning.
 • Förmåga att tydligt och koherent formulera forskningsfrågor relevanta för projektet.
 • Förmåga att utifrån juridiska problemställningar resonera stringent.
 • Förmåga att hantera juridisk metod och teori på ett adekvat sätt.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Institutionen för handelsrätt är en förhållandevis liten institution och varje medarbetare är en viktig del av miljön. Det är därför av betydelsen att du som doktorand har en god förmåga att samarbeta med andra och prioriterar närvaro och deltagande i institutionens övriga verksamhet. För framgångsrika forskarstudier krävs även att du är strukturerad, självgående, initiativrik och uthållig.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på som mest fyra år vid heltidsstudier. Anställningen omprövas årligen i förhållanden till uppfyllelse av studiemålen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). Som innehavare får enbart förordas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Forskningsplan (max 15 000 tecken) i vilken den sökande presenterar sitt doktorandprojekt.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Referenser.

Ansökningarna kommer att beredas av en forskningsnämnd vid institutionen varefter ett mindre antal sökande kommer att kallas till intervju under hösten 2017. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2747
Kontakt
 • Andreas Inghammar, Prefekt, 046-222 33 64, andreas.inghammar@har.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Tillbaka till lediga jobb