Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Förbättrad hållbarhet i cellulosabaserad etanolproduktion –identifiering av åtgärder via energi- och miljösystemanalys

Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola söker en doktorand med inriktning mot miljö- och energisystemstudier av cellulosabaserad etanolproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljö- och energisystem är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi och hållbar utveckling. 


Forskarutbildningsämne

Miljö- och Energisystem

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ägna 100 % av sin tid åt forskarutbildning under fyra år, eller längre beroende på omfattning av institutionstjänstgöring (högst 20 %), dock som längst fem år. Forskarutbildningen i Miljö- och energisystem består dels av forskarkurser och dels av självständig forskning.

Doktorandanställningen inriktas mot analys av förutsättningarna för en kommersiell utveckling av svensk cellulosabaserad etanolproduktion utifrån de förbättringar som sker inom processdesign och utformning av produktionssystem, inklusive råvaror, systemintegrering och restprodukthantering. Konsekvenser av förändrade politiska styrmedel som EU’s hållbarhetskriterier, ekonomiska stöd o s v ingår också i analyserna. Arbetet kommer att inkludera livscykelanalyser och andra ändamålsenliga tvärvetenskapliga systemanalysverktyg inom teknik-energi-ekonomi-miljö.

Doktorandarbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten, Projektnr 41251-1 ”Förbättrad hållbarhet i cellulosabaserad etanolproduktion – åtgärdsidentifiering via energi- och miljösystemanalys”, inom forskningsprogrammet Biodrivmedelsprogram – Biokemiska metoder.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som


  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 


Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav och meriter

För anställningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt.

Arbetet inom doktorandprojektet kommer att bedrivas tvärvetenskapligt men med fokus på teknik, energi, ekonomi och miljö. För doktorandanställningen söker vi därför en civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot miljö- och hållbarhet.

Meriterande är erfarenhet av arbete eller forskning inom biobränslebaserade energisystem, livscykelanalys och andra systemanalytiska verktyg samt bearbetning och analys av dataunderlag.


Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand arbetar dock i viss omfattning med undervisning, annan forskning och administration.

Som doktorand arbetar du tillsammans med dina handledare och aktuella projektgrupper. Doktorandarbetet kommer att innebära kontakter med olika organisationer och företag, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid förmågan att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Särskild vikt läggs vid intresse för, eller erfarenhet av, tvärvetenskaplig systeminriktad forskning kring biobränslebaserade energisystem med fokus på teknik och miljö.

God analytisk förmåga samt förmåga att snabbt tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv är viktiga bedömningsgrunder.Anställningstid

Visstidsanställning: 4-5 år

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2958
Kontakt
  • Pål Börjesson, professor, 046-2228642, e-post: pal.borjesson@miljo.lth.se
  • Lovisa Björnsson, professor, 046-2228324, lovisa.bjornsson@miljo.lth.se
Publicerat 2017-09-19
Sista ansökningsdag 2017-10-18

Tillbaka till lediga jobb