Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Doktorand i hälsovetenskap, inriktning arbetsterapi alternativt gerontologi.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen utgör en betydande del av verksamheten inom det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid flera av universitetets fakulteter.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap. Inriktningen fastställs till arbetsterapi alternativt gerontologi beroende på innehavarens bakgrund och intresse. Doktoranden ingår i den tvärvetenskapliga doktorandgrupp som är knuten till CASE.

Doktorandutbildningen syftar till att öka kunskapen om livssituationen för personer som åldras med Parkinsons sjukdom, med särskilt fokus på boende och hälsa. Resultaten kommer att få betydelse för utvecklingen av hälso­främjande och förebyggande insatser på individ-, grupp och samhällsnivå samt utvecklingen av rehabiliterings­verksamhet för målgruppen. De planerade studierna bygger i hög grad på kvantitativa analyser av redan insamlad data inom projektet ”Home and Health in Parkinson’s Disease”. Doktoranden kommer också att genomföra en kvalitativ delstudie med egen datainsamling.

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Med stöd av handledare från olika discipliner ska doktoranden analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktoranden ska även genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring till olika målgrupper utanför forskarsamhället.

Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen och CASE. Medverkan som studeranderepresentant i beredande och beslutande organ, såväl inom forskningsmiljön och institutionen som inom fakulteten och universitetet i övrigt kommer att uppmuntras. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning i hälsovetenskaplig högskoleutbildning men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på avancerad nivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet.

För denna doktorandanställning krävs yrkesexamen som arbetsterapeut eller annan för anställningen relevant profession inom hälso- och sjukvården.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Arbetet kräver goda kunskaper i talad och skriven svenska. I övrigt är goda kunskaper i engelska ett krav.

Särskilt meriterande

Klinisk/praktisk erfarenhet av rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar/funktionsnedsättningar. Klinisk erfarenhet som arbetsterapeut är särskilt meriterande, speciellt om den sökande har erfarenhet av arbete med bostadsanpassningar och tillgänglighetsfrågor. Erfarenhet av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt/tvärprofessionellt samarbete. God datorvana och erfarenhet av att arbeta med programvaror för kvantitativa och kvalitativa dataanalyser.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3018
Kontakt
  • Susanne Iwarsson, professor, Tel:+46462221940 Mail:susanne.iwarsson@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Tillbaka till lediga jobb