Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

H2020-MSCA-ITN-2017-EJD: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (European Joint Doctorate)

Grant agreement nº: 765581 

Project title: ESR6 - Discovery of galectin-8 antagonists 

An Early Stage Researcher position (PhD studentship) is available for 36 months from January 2018 within the European Training Network PhD4GlycoDrug (http://www.phd4glycodrug.eu/). 

PhD4GlycoDrug is a multidisciplinary Innovative Training Network - European Joint Doctorate funded by the European Commission under the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action. The project brings together 12 groups from academia and the private sector to address scientific challenges in discovery and development of drugs interfering with glycobiological life processes (Glyco Drugs). 

The fellow will be performing her/his PhD thesis work at the Department of Chemistry of Lund University, Sweden, under the supervision of Professor Ulf Nilsson and at the Chair of Pharmaceutical Chemistry of the University of Ljubljana, Slovenia, under the supervision of Professor Marko Anderluh.

Beskrivning 

Detta forskningsprojekt är fokuserat på design och syntes av nya kemiska föreningar som fungerar som effektiva, selektiva, oralt tillgängliga inhibitorer av bakteriella sialinsyra natrium symportörer med god PK-ADMET. Selektion av föreningar för syntes baseras på design utifrån befintliga strukturer och de novo-design. 

Doktoranden kommer att delta i nätverkets träningsprogram och utbyten med andra akademiska och industriella grupper inom programmet. Träningsprogrammet kompletteras med regelbundna möten och workshops.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet organisk kemi uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng skall utgöras av kemikurser
 • minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom organisk kemi.

 Övriga meriter: 

 • Sc. eller motsvarande och mindre än 4 år (heltid) av forskningserfarenhet.
 • En godkänd kurs i avancerad teoretisk organisk kemi (eller motsvarande)
 • En godkänd kurs i avancerad praktisk organisk kemi (eller motsvarande)
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 1. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 1. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 1. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter:

 • praktisk erfarenhet av kolhydratkemi
 • praktisk erfarenhet av läkemedelskemi
 • praktisk erfarenhet av kolhydrat-proteininteraktionsstudier
 • praktisk erfarenhet av analytiska metoder (LCMS, NMR, HPLC, IR)
 • rekommendationsbrev från relevanta personer och institutioner
 • internationell erfarenhet såsom studier, praktik eller forskningsarbete under en period av minst 1 månad. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

För att kunna antas till programmet får den sökande vid antagningstillfället inte ha disputerat och ej heller bott, arbetat eller studerat i Sverige eller Schweiz i sammanlagt mer än 12 månader under den senaste treårsperioden räknat fram till anställningens första dag.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Förmåner:

Lön och andra förmåner regleras av EU-standarder for Marie Sklodowska-Curie Actions samt nationella lagar och förordningar. Möjlighet finns till extra förmåner för att täcka utgifter för familj och resa.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

 • Personligt brev
 • Curriculum vitae
 • Referenser (minst tre)
 • Kopior av examensbevis     och    andra    dokument    som    krävs    för    att    uppfylla behörighetskraven
 • Försäkran om att mobilitetskraven uppfylls
 • En sammanfattning på engelska av en forskningsartikel som visar att den sökande har goda kunskaper i att analysera och kommunicera forskning. Artikeln finns att hämta här: 

  http://un-nas.chem.lu.se:15409/sharing/ISODqS3mc

   
 • Sammanfattningen ska bestå av 2000-2500 tecken, en figur och referenser till originallitteratur. 

Sista    ansökningsdag   är    den   15:e    november    2017   och    ansökan    ska    märkas    med “PhD4GlycoDrugs - EJD – ESR11”. 

Tillsatta anställningar kommer att annonseras på http://www.phd4glycodrug.eu/positions/.

Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3178
Kontakt
 • Ulf Nilsson, professor, 046-222 82 18; ulf.nilssonatchem.lu.se
 • Ulf Ellervik, professor, 046-222 82 20; ulf.ellervikatchem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-10-10
Sista ansökningsdag 2017-11-26

Tillbaka till lediga jobb