Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Inriktning
Jämförande politik

Arbetsuppgifter
Vi söker en lovande statsvetare som befinner sig i början av sin karriär. Arbetsuppgifterna omfattar statsvetenskapliga forskning samt undervisning i statsvetenskap i grund- och avancerad nivå i inriktning mot anställningens profil. Anställningen utgöras av minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och eventuell administration. Forskningsdelen under de tre första åren kan uppgå till 70 procent.

Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som leds av professor Johannes Lindvall vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet påbörjades år 2017 och kommer att pågå fram till 2022. Syftet med projektet är att bedriva jämförande och historisk forskning om offentliga tjänster, med särskild inriktning på politiska konflikter om offentliga tjänster. Innehavaren av anställningen förväntas att bedriva forskning som bidrar till de allmänna målen för projektet Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektiv. Varje projektdeltagare kommer emellertid att bedriva självständig forskning och kommer att vara fri att välja sina egna forskningsfrågor, utveckla sina egna teoretiska idéer och tillämpa de forskningsmetoder de finner lämpligast. Projektet bygger metodmässigt på en mixed methods-design, vilket innebär att såväl statistiska metoder som metoder för fallstudier och jämförande fallstudier kommer att vara aktuella.

Innehavaren av anställningen kommer också att förväntas bedriva undervisning av hög kvalitet på alla nivåer i ämnet statsvetenskap.

Eftersom forskargruppen måste kunna fungera som ett team förväntas alla medlemmar i projektet att ha Statsvetenskapliga institutionen i Lund som sin huvudsakliga arbetsplats.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom statsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund
Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete samt att arbeta tvärvetenskapligt är av stor vikt för anställningen. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk förmåga. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav.  

Vid bedömningen kommer vikt att fästas vid sökandes (a) vetenskapliga skicklighet och progression, vilken bedöms på grundval av de bifogade skrifterna; (b) förmåga att självständigt bedriva och utveckla forskning i samarbete med andra forskare, nationellt såväl som internationellt; (c) förmåga att bidra till forskningsprojektet Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektivs övergripande syften, samt (d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.


• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.


• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.


•God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.

• Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.


• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.


• Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.


•Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor.

Vid prövning till lektor kommer bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skicklighet att ägnas lika omsorg. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss  eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se. 

Till ansökan bifogas (a) ansökningsbrev, (b) meritförteckning, inkl. kopior/intyg av betyg, (c) skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt (d) de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även (e) bifoga en forskningsplan (ca 2-4 sidor) som visar vilken forskning hen avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprojektet Polisen, skolan och sjukvården i jämförande och historiskt perspektiv. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3250
Publicerat 2017-12-15
Sista ansökningsdag 2018-03-30

Tillbaka till lediga jobb