Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.
En stor del av verksamheten vid avdelningen är inom området bio-nanoteknologi där vi utvecklar nya metoder att utnyttja nanoteknologi för att studera biologiska system, eller vice versa, för att använda biomolekylära system inom nanoteknologi.  Bland annat är vi starkt engagerade i internationella samarbeten med målet att designa, skapa och studera konstgjorda proteinmotorer, samt att utveckla biologiska datorer med hjälp av molekylmotorer.
För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.bio4comp.eu

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.
Doktoranden kommer att arbeta med ett forskningsprojekt som har fokus mot utveckling och test av nanostrukturer för tillämpningar med molekylmotorer. Målet är att använda nanostrukturer för att styra och studera konstgjorda proteinmotorer som tas fram av våra samarbetspartners. Nanostrukturer i kombination med biomolekyler kan även utvecklas för andra ändamål, till exempel för biosensorer eller för att testa och utveckla nya koncept för nätverksbaserade biodatorer (PNAS 113, 2591 (2016)). Experimentella metoder inom projektet kommer att inkludera fluorescensmikroskopi, nanofabrikation (bland annat elektronstråle-litografi), nanokarakterisering (bland annat med elektronmikroskop) och biokemiska metoder (t.ex. ytmodifiering). Även teoretiska metoder som numerisk modellering och analytiska metoder kan komma att användas. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med samarbetspartners, främst Nancy Forde’s grupp på Simon Fraser University i Vancouver, Sara Linses grupp på Lunds universitet och Alf Månssons grupp vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete t.ex. i form av ett experimentellt kandidat eller Magisterexamen project.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Projektet använder sig av ett brett spektrum av tekniker. Därför är det särskilt meriterande att ha med sig ett urval av följande erfarenheter:

 • Kurser inom biofysik, ytkemi och/eller optik.
 • Erfarenhet av renrumsarbete, fluorescensmikroskopi, våtlabstekniker relevant för biokemi och/eller mikrofluidik.
 • Kunskaper i numerisk modellering och/eller bildanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. En viktig egenskap är också förmågan att samverka med forskare från andra discipliner.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (1993:100, kap. 5 1-7 §§). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3373
Kontakt
 • Prof. Heiner Linke, +46462224245, heiner.linke@ftf.lth.se
Publicerat 2017-11-15
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb