Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorandprojektet är inriktat mot syntes av joniska polymerer och elektrolyter speciellt för användning i framtidens miljövänliga bränsleceller och batterier. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur dessa material skall vara molekylärt skräddarsydda för att effektivt kunna leda joner i elektrokemiska system för lagring och omvandling av energi. Det experimentella arbetet omfattar kemisk syntes och molekylär karakterisering av nya monomer och polymerer, framställning av funktionella membran, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper med fokus på kemisk stabilitet och jonledning. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
  • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnet Polymerteknologi uppfyller den som har avlagt examen på avancerad nivå. 

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter:

  • Önskvärd utbildning är civilingenjör i kemi (eller motsvarande) med inriktning mot t ex polymer-, material- eller organisk kemi med examen innefattande polymerkemi på avancerad nivå. Erfarenheter med att praktiskt framställa och karakterisera komplexa polymerstrukturer, speciellt joniska polymerer och blockpolymerer är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Övrigt
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, åtminstone 2 rekommendationsbrev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3374
Kontakt
  • Patric Jannasch, professor, +46462229860; patric.jannasch@chem.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-11-01
Sista ansökningsdag 2017-11-29

Tillbaka till lediga jobb