Lunds universitet, LTH, Inst för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Laboratorium för termisk miljö
Laboratoriet för termisk miljö inom Avdelningen för ergonomi och aerosol teknologi bedriver forskning om hur termiska klimatfaktorer påverkar kroppens värmebalans och värmeutbyte med miljön och hur deras interaktioner med individuella faktorer som fysisk aktivitet och kläder påverkar termofysiologiska reaktioner, hälsa, prestation och välbefinnande. Verksamheten omfattar såväl experimentella och fältstudier på människa som termofysiologisk modellering, och mätning av termiska egenskaper hos kläder. Mer information http://www.eat.lth.se/

Arbetsuppgifter
Doktorandarbete kommer att genomföras i följande område:
Termisk belastning, termofysiologisk modellering, personliga anpassningsstrategier när det står klimatutmaningar 

Doktorandarbetet kommer att omfatta litteraturöversikt och förbättringar av tillgängliga termofysiologiska modeller, modellering av kroppens värmebalans i samband med väderprognosdata, App programmering (företrädesvis), experimentella och fältstudier för att ge stöd för förbättring av befintliga termiska modeller och för att validera Appens prestanda.

Termiskt klimat påverkar hälsa och produktivitet för miljontals europeiska arbetstagare. Extrema väderförhållanden som värmeböljor och kyla är stora hälsoutmaningar. Konsekvenserna av termisk stress påverkas inte bara av klimatfaktorer utan även av individuell värmeregleringskapacitet, acklimatisering, värmeproduktion av kroppen och kläder. I syfte att skapa system för varning och beredskap, kommer väderprognoserna att bli allt mer värdefulla om de kombineras med termofysiologiska modeller och översättas till personliga anpassningsstrategier.
Doktorandarbetet kommer huvudsakligen att utföras inom ramen för EU-projektet - Translating climate service into personalized adaptation strategies to cope with thermal climate stress (ClimApp), som medfinansieras av European Research Area for Climate Services (ERA4CS) och tre deltagande länder (Sverige, Danmark och Nederländerna). Projektet ska genomföra ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och internationellt samarbete. Termofysiologisk modellering, App programmering, laboratorie- och fältvalideringsstudier ingår i projektet.
Doktoranden kommer att samarbeta med termofysiologer, modellerare, forskare och berörda parter från klimattjänster och slutanvändarorganisationer, skyddskläder- och hydratisering experter, hälsovårdspersonal, sociologer och ingenjörer. Det övergripande målet är att utveckla en avancerad smartphone App som integrerar väderprognosdata i människans termofysiologiska modeller för att skapa ett användarvänligt och interaktivt mobilverktyg för att förbättra beslutsfattandet för personliga anpassningsstrategier när det står klimatutmaningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för arbetsmiljöteknik (ergonomi) uppfyller den som har:

 1. minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 2. civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. Exempel på ämnesrelevanta områden är människan och termiska miljöer, termofysiologi, kroppens värmereglering, värmeutbyte och värmebalans, ergonomi av termisk miljö, termisk komfort, intelligenta kläder och kläder fysiologi, klimatfysiologi och hälsa.

Övriga krav:

 • mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt så väl som muntligt.
 • erfarenheter och kunskaper om kroppens värmeutbyte, värmebalans och termofysiologisk modellering som bedöms vara nödvändiga för att klara forskarutbildningen.
 • studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • kunskaper i svenska språket är meriterande.
 • Lämplig bakgrund för anställningen är teknisk/natur- och hälsovetenskaplig högskoleutbildning, t ex Masterexamen inom relevanta områden.
 • Den sökande har intresse, och gärna också erfarenheter av relevant termofysiologisk modellering, laboratorie- och fältstudier, deltagande i relevanta forskningsprojekt och publikationer inom områden.
 • På grund av projektets tvärvetenskapliga och internationella karaktär uppmuntrar vi sökande med bakgrund i relevanta discipliner. Mycket av doktorandarbetet kommer att genomföras inom ramen för ClimApp-projektet, därmed villighet och förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga grupper, både självständigt och i grupp, i laboratorium och inom fält, kommunikations- och organisatoriska färdigheter, förmåga att samarbeta med internationella partners är viktigt.
 • Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är App programmering och analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av masteruppsats eller motsvarande, minst två rekommendationsbrev med kontaktuppgifter,  samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, erfarenhet av termofysiologisk modellering, laboratoriestudier, etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är ett första steget i ansökningsprocessen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3833
Kontakt
 • Chuansi Gao, universitetslektor, +46 462223206
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-01-23

Tillbaka till lediga jobb