Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekyl-fysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiva laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundlasersystem, inklusive en för 10 Hz multi-terawattlaser Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom fotonikprogrammet.

Arbetsuppgifter
Forskningsarbetet är nära kopplat till pågående experimentella studier av växelverkan mellan materia och laserljus med extremt hög intensitet. Speciellt kommer potentiella tillämpningar av laseraccelererade laddade partiklar, främst elektroner och protoner, att studeras, med inriktning mot t.ex. medicinsk strålbehandling, materialvetenskap, röntgengenerering och avbildning. Arbetet inkluderar såväl design som praktisk implementering och genomförande av experiment som involverar Lunds multiterawattlaser, avancerad optik och strålfysik, samt analys av erhållna resultat. Arbetet kräver även delaktighet i skötsel och drift av Lunds TW-laser. Huvuddelen av arbetet är förlagt till Lunds Högeffektlaserlaboratorium, men vissa experiment kan även innebära kortare vistelser vid utländska laseranläggningar. 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga krav:
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Studenten ska ha goda kunskaper inom området optik. God förmåga att arbeta såväl självständigt som i ett forskarlag. 

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter.
 1. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 1. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 1. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:
Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom till praktisk erfarenhet och färdighet för experimentellt arbete.

Erfarenhet, och framförallt experimentell sådan, av ett eller flera av av följande ämnen är meriterande: femtosekundlasrar, högeffektlasrar, plasmafysik, partikelacceleratorer och strålningsfysik. 

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. 

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3855
Kontakt
 • Claes-Göran Wahlström, +46462227655, claes-goran.wahlstrom@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2017-12-26

Tillbaka till lediga jobb