Lunds universitet, Inst för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en tvärvetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som idag genom sina anställda omfattar tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi och ekonomisk geografi, sociologi, etnologi, historia och miljöstrategi. Institutionen kombinerar branschnära utbildning i service management med forskning och forskarutbildning i tjänstevetenskap. Utbildningsprogrammen på kandidat- och masternivå har i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå fått mycket gott omdöme. Institutionen har också varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel.

Institutionen utbildar inom detaljhandel, hälsa, hotell & turism, logistik och jämställdhet & mångfald. Forskningen som bedrivs är ofta kopplad till dessa fält, och omfattar bland annat servicemöten och servicearbete, ledning och organisering av tjänster, hållbarhet, samt konsumtion och konsumtionskultur.

Kravprofil
Bedriva egen forskarutbildning.

Forskningsområdet

Forskarutbildningen i tjänstevetenskap omfattar ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Utbildningen fokuserar på tjänster och deras koppling till mellanmänskliga relationer och de ekonomiska, kulturella och sociala processer som dessa genereras ur och är förankrade i. Forskning inom tjänstevetenskap kan inkludera, men är inte begränsat till, perspektiv som problematiserar ledarskaps- och styrningsfrågor i förhållande till serviceverksamheter, produktionen och konsumtionen av tjänster och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser samt olika aspekter av tjänsters organisering, struktur och komplexitet.

Behovet av att förstå och förklara den ekonomiska, kulturella, miljömässiga, rumsliga och sociala komplexitet som tjänster uppvisar i vårt samhälle växer. Mot denna bakgrund blir den tvärvetenskapliga ansatsen i forskningen som bedrivs inom detta område av stor vikt. Ett övergripande mål är att institutionen för service management och tjänstevetenskap ska vara en vital och ledande miljö för tvärvetenskaplig forskning om tjänster.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand erhåller, lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning där ett självständigt författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring upp till 20% av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap1-7§§. Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och delta aktivt i forskningsmiljön. Anställningen tillträds 1 september 2018 eller enligt överenskommelse. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på http://www.ism.lu.se/forskning/forskarutbildning


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet service management på avancerad nivå eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten eller motsvarande skrifter, insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar arbetslivserfarenhet av relevans, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i tjänstevetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är därtill ett krav. Ett begränsat urval av sökande kommer genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede. Därtill inbjuds ett urval av sökande till intervju.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,
 • en merit förteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska
 • examensarbeten på svenska eller engelska på kandidatnivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,
 • en forskningsplan (reseach proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsproblem och forskningsområde, möjliga forskningsfrågor och metod/er,
 • namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
 • övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4084
Kontakt
 • Anette Svingstedt, prefekt, 042-35 66 30, anette.svingstedt@ism.lu.se
 • Fredrik Nilsson, professor, 042-35 66 29, fredrik.nilsson@ism.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb