Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Doktorandtjänst inom projektet “Genes and proteins controlled by cGMP/PKG in normal versus diseased retinas” [Denna doktorandtjänst är den andra av två under transMed-projektet i Lund; se Ref. nr. PA2017/4065 för information om tjänst nummer ett. Vi vill uppmuntra alla intresserade sökande att söka båda tjänsterna, d.v.s. att skicka in en ansökan till vardera tjänst!]

Vi tar nu emot ansökningar från lämpliga sökanden för en tjänst inom projektet “transMed”, som finansieras via Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN), Horizon 2020- programmet inom Europeiska Unionen (Grant Agreement number 765441). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år (doktorandtjänst) med önskad start april 2018. Den forskarstuderande blir anställd som doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för oftalmologi, Lunds universitet.

transMed är ett fyraårigt projekt, med det övergripande målet att “Utbilda nästa generations forskare inom translationell medicin: Fokus på ögonsjukdomar”.

Inom dagens medicin finns det lovande grundforskning vad gäller nya och förbättrade behandlingsmöjligheter för många sjukdomar, men överföringen (translationen) till klinisk praktik släpar efter. Till viss del kan detta bero på att biomedicinska forskare inte har haft så många sätt att få utbildning i sådant som rör också de transationella aspekterna av läkemedelsutveckling. Därför har transMed som mål att bidra till sådan utbildning för en ny generation forskare, så att deras möjligheter att bedriva translationell forskning underlättas.

transMed ger möjligheter för unga forskare (Early Stage Researchers) att, parallellt med arbetet med det egna projektet, få kunskaper om och goda insikter i flera av de stegvisa övergångar som krävs inom läkemedelsutveckling, och som går hela vägen från idé till färdig produkt. Sådana steg inkluderar: Grundforskning om sjukdomsmekanismer; Definiering och optimering av “Lead compound”; Utveckling av läkemedlet, med farmakologi, farmakokinetik och toxikologi, såväl som själva produktionsprocessen; Immateriella rättigheter och kommersialisering; “Regulatory affairs” och kliniska prövningar.

Nätverket i transMed utgörs av 8 projektmedlemmar (4 akademiska institutioner och 4 industripartners), samt 6 partnerorganisationer (1 akademisk och 5 icke-akademiska). De således totalt 14 deltagarna representerar sju länder (Tyskland, Italien, Sverige, Island, Tjeckien, Nederländerna och Belgien).

Projektet ”Genes and proteins controlled by cGMP/PKG in normal versus diseased retinas” befinner sig i den tidiga delen av den translationella kedjan och innebär grundforskning om sjukdomsmekanismerna bakom ärftlig degeneration av näthinnans fotoreceptorer (Retinitis pigmentosa). Genom att använda sjukdomsmodeller kommer projektet att undersöka vilka effekter signalmolekylen cGMP, som visat sig vara en viktig komponent i degenerationsmekanismen, har på genuttryck och proteinfosforyleringar i näthinnans fotoreceptorer.

Hemsidor för ytterligare projektinformation:

http://www.transmed-itn.eu/

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/per-ekstroem(fbf66dc2-8f5a-4e22-847c-b2ef0f83d09f).html

Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Avd. oftalmologis laboratorium vid Biomedicinskt Centrum (BMC), Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Som en del i det omfattande transMedprogrammet kommer dock den forskarstuderande att genomföra obligatoriska vistelser hos andra transMed-partners.

Arbetsuppgifter: Den forskarstuderande blir en del av det multi-discipinära transMed-teamet och kommer under arbetet i Lund att bli ansvarig för att sätta upp, använda och utveckla flera biokemiska och andra tekniker, såsom immunoprecipitation och andra analyser av fosfoproteiner, western blotting, provberedning för microarray-analyser, histologi, cell/vävnadsodling.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer (inklusive särskilda krav för MSCA-ITN):

 • den sökande får inte vid starten av en eventuell anställning ha studerat eller varit bosatt i Sverige i mer än ett år under de senaste tre åren
 • den sökande skall vid starten av en eventuell anställning ha mindre än 4 års forskningserfarenhet efter grundexamen och får heller inte vara disputerad
 • magister (eller motsvarande) i biologi, biomedicin eller medicin
 • goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • goda färdigheter i kommunikation och organisation
 • ett tidigare projektarbete eller liknande inom biokemi, neurobiologi eller cellbiologi ses som meriterande. 

Det är också en fördel att ha erfarenhet av någon/några av följande tekniker: Framställning av biologiska prov för proteinanalyser, biokemiska separationsmetoder, histologi och mikroskopi, cell- och vävnadsodling; Genomgången utbildning i försöksdjurskunskap är också en tillgång. Erfarenhet av tidigare arbete och/eller vistelse i land/länder andra än hemlandet är en tillgång.

Bedömningsgrund:

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor:

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, d.v.s. varför du anser att du är lämplig för anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Ett arbetsprov som visar förmågan att uttrycka sig i skrift (t.ex. en tidigare projektrapport, magisteravhandling eller liknande).

Information om när du kan börja arbetet/forskarstudierna.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4094
Kontakt
 • Per Ekström/universitetslektor, +46 46 222 07 66 /per.ekstrom@med.lu.se
 • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, +46 46 222 78 30
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Tillbaka till lediga jobb