Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandanställningen är knuten till avdelningen för atomfysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika tillämpningar av optik och lasrar, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik och tillämpningar inom medicin. Avdelningen utgör också en central del av Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring lasrar – Lunds Lasercentrum. Avdelningen har också ett starkt engagemang i grundutbildning, inte minst inom fotonik, vid LTH.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Forskarstudierna är på 4 år. Undervisning och annan institutionstjänstgöring ingår oftast och anställningen förlängs då i motsvarande grad, dock längst till 5 år. I denna doktorandtjänst kommer det att ingå ca 90 % eget forskningsarbete (inklusive kurser) och 10 % annan tjänstgöring. 

Ultrakorta, koherenta ljuspulser i det extremultravioletta (XUV) våglängdsområdet möjliggör förbättrad karaktärisering av elektronvågpaket jämfört med vad som tidigare har varit möjligt. Med hjälp av den nyutvecklade tekniken, opto-optisk modulering, kan fasegenskaperna hos dessa ljuspulser kontrolleras, både tidsstrukturen och de spatiella egenskaperna. En av målsättningarna med projektet är att förbättra kontrollen av koherenta XUV pulser som är skapade antingen med hjälp av höga övertoner eller vid frielektronlasrar. Pulserna ska vidare användas till att skapa sammanflätade, två-elektron vågpaket. Fördelningen i rörelsemängd och tidsstrukturen hos dessa vågpaket ska sedan studeras. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med attosekundsgruppen i Lund, men också syfta till att hitta nya tillämpningar av koherent XUV ljus i samarbete med kvantinformationsgruppen. Huvuddelen av projektet kommer att utföras i Lund, men inkluderar också samarbeten med andra grupper i Europa och i USA.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande),
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
 • eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Studenten ska också ha goda kunskaper inom området optik. God förmåga att arbeta såväl självständigt som i ett forskarlag. 

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:
Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom till praktisk erfarenhet och färdighet för experimentellt arbete. Erfarenhet av ett eller flera av följande ämnen är meriterande: femtosekundlasrar, ickelinjär optik, kvantinformation, höga övertoner, koherent extremultraviolett ljus.

Vi välkomnar ansökningar från studenter som ännu inte tagit ut sin examen, men som snart kommer att göra det.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4184
Kontakt
 • Johan Mauritsson, professor, +4646 222 7654, johan.mauritsson@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-16
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb