Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik. Inriktningen för denna anställning är mot elfordonsteknik.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik. Dynamiken för de system som ämnet fokuserar på är ofta inom den kortare tidsskalan 100 ns-100 ms, vilket ställer stora krav på snabbhet i styr- och regler-tekniskt avseende. ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Ett stort delområde i institutionens forskning är elektrisk fordonsteknik vilket omfattar alla ovan nämnda aspekter med fokus på energiomvandling i elfordon. Med en mognande marknad för elfordon ökar intresset för att förstå vilka aspekter som styr elektriska drivsystems åldrande för att kunna dimensionera dem för rätt livlängd och för att kunna förutsäga feltillstånd.

Projektet genomförs i samarbete med AB Volvo.

Arbetsuppgifter  

Den aktuella doktorandtjänsten avser metod- och teknikutveckling för modellering och prediktion av elektriska traktionsmotorers åldrande genom mätning av gradvisa parameterförändringar under inverkan av statisk och dynamisk termisk stress samt mekanisk och elektrisk stress. Projektet avser att skapa en plattform för att kunna studera hur dessa gradvisa parameterförändringar kan användas för diagnostik av hälsotillstånd. I tjänsten ingår moment av forcerat åldrande av elmaskiner genom temperaturcykling.

Arbetet med att utveckla diagnosmetoder inbegriper användning av numeriska modellerings-verktyg såsom Spice och Matlab, FEM-analys samt användning av mät- och styrsystemet LabView. Arbetet innehåller också mekanisk, elektrisk, termisk och elektronisk (hård- och mjukvara) konstruktion av provobjekt med tillhörande styr- och mätsystem, samt uppbyggnad, driftsättning, mätinsamling och analys av mätresultat. Arbetet sker i en projektgrupp bestående av flera andra forskare inom högskolan samt av industriella forskare vid AB Volvo, som fokuserar mer på åldrandets mekanismer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande.

Kraven på särskild behörighet för industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet
 • mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 3. förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter:

Lämplig bakgrund för sökande är cilvilingenjörsutbildning i elektroteknik med inriktning på elektriska drivsystem, kraftelektronik och elektromagnetisk design. Tidigare erfarenhet från elektromagnetisk modellering, analys och design av "electrical drive"- system är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7§.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/120
Kontakt
 • Mats Alaküla, Professor, +46739022145
 • Ulf Jeppsson, +46462229287
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-02-01

Tillbaka till lediga jobb