Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik bygger på baskunskaper i hydrologi, hydraulik, mikrobiologi, matematik och kemi. Inom ämnet bedrivs forskning i form av experimentella studier i laboratorie-, pilot- och industriskala, modellering och simulering av tekniska processer, processdesign och systemanalys. Inom ämnet studeras avskiljning av näringsämnen och mikroföroreningar, slambehandling, separationsteknik, infrastruktur och tekniska processer för rening av dricks-, dag- och avloppsvatten.

Arbetsuppgifter
Inriktningen för denna anställning är avancerad rening av kommunalt avloppsvatten med fokus på avskiljning av organiska mikroföroreningar med metoder som adsorption och membranfiltrering. Olika processkonfigurationer baserade på separation och sorption kommer att studeras, däribland direkt membranfiltrering (DMF). Energianvändning och hantering av uppkomna restprodukter utgör centrala moment i arbetet. En väsentlig del av uppgifterna innefattar experimentellt arbete inkluderande drift av testanläggning och labanalyser.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Vattenförsörjnings- och avloppsteknik uppfyller den som har:

ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Körkort (B) erfordras.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av arbete inom avloppsvattenrening gärna med avseende på mikroföroreningar.
 • Erfarenhet av membranfiltrering och/eller adsorption med aktivt kol.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete eller annan relevant kompetens vad avser praktiskt försöksarbete i såväl labb- som pilotskala.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/367
Kontakt
 • Åsa Davidsson, universitetslektor, +46 46 222 95 57
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb