Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

För mer information se www.ftf.lth.se  och www.nano.lu.se.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i och drivande av forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Projektets mål är att utveckla och kombinera tekniker för att tillverka nanopartiklar med väldefinierade skal och karaktärisera deras struktur och sammansättning. Det ingår såväl konceptionellt arbete som montering av apparaturen. Du kommer att använda flera olika karaktäriseringstekniker. Vi förväntar oss att du arbetar självständigt men även i nära samarbete med andra forskare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

  • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller
  • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. 

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/ meriter:

Grundexamen bör inkludera kurser inom aerosolteknologi. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik (inkl. kvantmekanik), elektronik, halvledarfysik och framställning av nanostrukturer är av värde. Förmåga och skicklighet i laborativt arbete är av stor vikt för doktorandtjänsten och är meriterande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, motivation, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner. 

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara
5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). För sökanden vars tidigare studier gjordes på ett universitet där engelska inte var undervisningsspråket, ber vi den sökande att komplettera sin ansökan med handlingar som visar på goda kunskaper i det engelska språket (till exempel resultat från TOEFL/IELTS test, eller liknande).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/666
Kontakt
  • Knut Deppert, +46462227670
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-06-12

Tillbaka till lediga jobb