Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid enheten för Lung och Allergiforskning pågår det sedan fler år en framgångsrik translationell forskningsverksamhet riktad mot patofysiologiska mekanismer vid olika inflammatoriska lungtillstånd, i huvudsak obstruktiv lungsjukdom. Den patofysiologiska forskningen baserar sig på invasiva samt icke-invasiva metoder, från bronkoskopi till avancerad fysiologi och inflamometri Vid enheten har vi ett komplett respirationsfysiologiskt laboratorium med specialkompetens inom området small airway diagnostik. Parallellt med den explorativa forskningen pågår också en omfattande klinisk prövningsverksamhet, i huvudsak fas II-III prövningar. 

Anställning
Anställning som universitetslektor i klinisk lungmedicin och allergologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst patofysiologiskt inriktad forskning inom området inflammatorisk lungsjukdom. Intresse av och kompetens avseende icke invasiva tekniker inkluderande inflamometri är speciellt meriterande. Därutöver förväntas innehavaren delta i grund- och forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Sökande ska vara specialist inom området Lungmedicin och/eller allergologi med bred självständig klinisk verksamhet och erfarenhet.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationellnivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. Meriterande är internationellt nätverksarbete och egna erhållna större forskningsanslag. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel. +46 40 391 157, erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Bo Baldetorp tel. +46 46 177 570, bo.baldetorp@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel. +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-08-10. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).  Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/724
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tillbaka till lediga jobb