Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Kemiska institutionen vid Lunds universitet bedriver verksamhet i världsklass inom området kemi. Institutionen är placerad på Kemicentrum, Scandinaviens största centrum för kemisk forskning och utbildning . Det är en unik forskningsmiljö nära till större forskningscentra, forskningsparker och industrier. Polymergruppen vid institutionen bedriver forskning med fokus på polymerer och material för energitillämpningar och ett uthålligt samhälle.

Arbetsuppgifter
Övergången från dagens fossil-baserade plaster till morgondagens bio-baserade material från förnybara resurser innebär en stor forskningsutmaning inför framtiden. Doktorandprojektet är inriktat mot syntes av nya monomerer och polymerer från förnybara resurser, samt karakterisering av struktur och materialegenskaper hos bio-baserade polymerer. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur olika bio-baserade polyestrar och polyakrylater skall vara molekylärt skräddarsydda för att uppfylla kravprofilerna för olika industriella applikationer där man idag använder plast från fossila råvaror.

Det experimentella arbetet omfattar kemisk syntes och molekylär karakterisering av nya monomer och polymerer, framställning av nya polymera material, samt analys av t ex, mekaniska och termiska egenskaper, samt morfologi och processbarhet. Institutionstjänstgöring i form av bl.a. skötsel av instrument och undervisning på grundutbildningskurser kommer också att ingå i anställningen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnet Polymerteknologi uppfyller den som haravlagt examen på avancerad nivå

Övriga krav:

 • Civilingenjör i kemi med inriktning mot organisk eller polymerkemi på avancerad nivå.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

 Övriga meriter

 • Erfarenheter med att praktiskt framställa och karakterisera monomerer och/eller polymerer, speciellt genom polykondensation och/eller kontrollerad radikalpolymerisation.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur de sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, åtminstone 2 rekommendationsbrev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-06-01
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/985
Kontakt
 • Patric Jannasch, +46462229860
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-03
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Tillbaka till lediga jobb