Lunds universitet, LTH Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet.

Vid avdelningen för Byggnadsfysik studeras hur värme, fukt och luft transporteras genom byggnads­delar och byggnader. Forskningsresultaten används för att utveckla och knyta ihop enskilda bygg­nadsdelar, såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak. Målet är skapa energieffektiva och fuktsäkra hus med god inomhusmiljö och låg miljöpåverkan.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för doktorandanställningen är att studera byggnader som innehåller trä som röt­skyddats med klorfenol. Medlet användes i stor omfattning från 1955 till 1977, då klorfenolerna för­bjöds. Arbetsuppgifterna leder till goda möjligheter att komma i kontakt med olika yrkesgrupper inom branschen.

Frågeställningar som vi har som mål att besvara i detta projekt är följande: (1) hur omfattande är förekomsten av klorfenolimpregnerat virke i miljonprogrammet; (2) om förekomst av klorfenol eller kloranisol även innebär att mögel förekommer; (3) hur saneras och renoveras byggnader med klor­fenol/kloranisol bäst, och; (4) kan hälsoeffekter ha orsakats av klorfenol/kloranisol på 1970-talet då halterna inomhus var betydligt högre än idag. En viktig del av projektet är kunskapsspridning i syfte att undvika obefogad rädsla för hälsoeffekter plus kostnader för onödiga och felaktiga åtgärder.

Doktoranden kommer tidvis att samarbeta med forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet för att lära sig mer om hälsoeffekterna avseende klorfenol/kloranisol vid olika halter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl delta­gande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Byggnadsfysik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans inom ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • För institutionstjänstgöringen krävs mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning­en. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa veten­skapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap om trä och träbaserade material i kombination med andra byggnadsmaterial.
 • Förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper både inom och utanför den akademiska sfären.
 • Kunskap om numeriska beräkningsprogram som är relevanta för tjänsten.
 • Kunskap om kombinationen av byggnadsfysik, byggnadsteknik, hälsa och inomhusmiljö.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i mot­svarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som dokto­rand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Övrig information
Projektet är ett samarbete mellan Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och avdelning­en för Byggnadsfysik vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi vid LTH. Doktoranden kommer att vara stationerad i Lund vid avdelningen för Byggnadsfysik.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/993
Kontakt
 • Lars-Erik Harderup, +462227383
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-27
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Tillbaka till lediga jobb