Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet bygger på kunskaper inom kemi, termodynamik, mikrobiologi, matematik och ekonomi. Inom forskarutbildningsämnet utförs experimentella studier från laboratorie- till pilotskala och i industriella tillämpningar, modellering och simulering av tekniska processer, samt processdesign och systemanalys. Inom ämnet studeras reaktionsteknik, separationsteknik och katalys, läkemedelsprocesser, bioraffinaderier och andra tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst är fokuserad mot att utveckla integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser inom framställning av biologiska läkemedel, med fokus på styr- och mätteknik. Tjänsten innebär både utveckling av praktisk processteknik, styr- och reglerteknik samt av beräkningstekniska metoder för virtuell processdesign.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av kromatografiska separationsprocesser, praktisk styr- och mätteknik och beräkningsteknik är meriterande.
 • Även dokumenterad erfarenhet av teknisk programmering i t.ex. Python eller Java är meriterande.
 • Eftersom undervisning kommer att ingå i anställningen och mycket av undervisningen på institutionen sker på svenska är det meriterande om den sökande behärskar svenska. Om du inte pratar svenska förväntas du ta grundläggande kurser i svenska som institutionen finansierar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1242
Kontakt
 • Bernt Nilsson, professor, 046 – 222 80 88
Publicerat 2018-05-07
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Tillbaka till lediga jobb