Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Den starka forskningsprofilen avspeglas i undervisningen. Många av våra kurser och program är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får ta del av aktuell forskning från lärare som själva är aktiva forskare. Vår utbildningsmiljö är sedan länge också starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi i bred mening och med särskild inriktning mot utvecklingsgeografi. 30 procent av tjänsten består av fakultetsfinansierad forskning och 70 procent av undervisning inkluderande eventuella administrativa uppgifter. Forskningsandelen kan utökas ytterligare via externa forskningsmedel.    

Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet relaterad till utvecklingsgeografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser inom det samhällsgeografiska fältet. Undervisningen kan inkludera kurser/moment i såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Kvalifikationer Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi/ekonomisk geografi eller utvecklingsgeografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning kan komma att ske både på svenska och engelska. Institutionen förväntar sig därför att icke skandinaviskspråkiga innehavare av tjänsten har förmåga att snabbt lära sig och behärska det svenska språket.

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens utvecklingsgeografiska inriktning är särskilt meriterande. Meriterande är vidare förmåga och intresse att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

Lunds universitet eftersträvar likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla sökande och arbetar mot diskriminering.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter. 
• Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• ,i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Ansökan

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1334
Kontakt
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt, 046-222 84 13
  • Agnes Djurfeldt, biträdande prefekt, 046-222 84 23
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-09-20

Tillbaka till lediga jobb