Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Inom institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap arbetar idag närmare 100 personer, merparten aktiva inom forskning. Forskargrupper i områdena biogeofysik/biogeokemi, ekosystemvetenskap, fjärranalys, GIS, och klimatologi studerar landskaps- och ekosystemprocesser med hjälp av laboratoriestudier, fältmätningar, dataanalys samt modellering. Inom grundutbildningen erbjuder vi två kandidatprogram "Naturgeografi och ekosystemanalys” och "Meteorologi och biogeofysik" samt fem mastersprogram - samtliga med internationell inriktning (http://www.nateko.lu.se).

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-20 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras under anställningsperioden.

Den sökande ska etablera ett forskningsprogram av hög internationell kvalitet inom geomatik. Under de inledande åren kommer hen att knytas till något av de pågående projekten inom forskningsgruppen samt bidra med geomatisk kunskap till forskningsinfrastrukturen ICOS kolportal (ICOS Carbon Portal). Hen ska aktivt söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd, för att på sikt bidra till finansiering av egna och forskargruppsmedlemmars lönekostnader samt driftskostnader. 

Sökandes förväntas aktivt bidra till utveckling och genomförande av doktorandkurser samt handledning av doktorander.

Sökanden förväntas även bidra till utveckling och utförande av grundutbildningen på alla nivåer, samt handleda kandidat- och masterstudenter. Inom INES grundutbildning kommer den anställde att framförallt vara verksam på kurserna:

 • Webb-GIS
 • Algoritmer inom geografisk informationsbehandling
 • Geografiska databaser
 • Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Open Source GIS
 • Masteruppsatshandledning inom geomatik. 

Till arbetsuppgifterna hör även samverkan mellan universitet och omvärlden.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Specifikt för denna anställning krävs filosofie doktorexamen/teknologie doktorsexamen med geomatisk eller datalogisk inriktning. 

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Kandidaten ska bedömas ha utmärkt förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt god pedagogisk skicklighet. Vi söker därför en kandidat som har en stark forskningsprofil inom geomatik och god potential att attrahera externa forskningsmedel.

Kvalificerade kandidater ska uppvisa:

 • starka forskningsmeriter med avseende på kvalité och kvantitet av vetenskapliga publikationer,
 • god potential att erhålla forskningsanslag i konkurrens från nationella och internationella forskningsråd, samt
 • god förmåga att samarbeta med kollegor inom såväl det egna som angränsande forskningsområden.

Starkt meriterande är internationell postdoktoral erfarenhet, samt kunskap och erfarenhet av forskning inom:

 • ontologier och den semantiska webben,
 • 3D-modellering och byggnadsmodeller, samt
 • användning/bearbetning/distribution av miljödata.

I bedömningen av de sökande kommer stor vikt att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas stärka och utveckla forskningen vid INES och ICOS kolportal. Detta ska visas genom en självständig forskningsplan som bl.a. beskriver hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inklusive erfarenhet av handledning och genomförande och utveckling av kurser är meriterande.

Erfarenhet av att kommunicera geomatiskt inriktad forskning och dess betydelse för samhället inom ramen för universitetets tredje uppgift är meriterande. 

Det förväntas att en icke svenskspråkig kandidat inom ca tre år förvärvar tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa och kommunicera på svenska.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran 
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1411
Kontakt
 • Ämnesföreträdare Petter Pilesjö, 046-222 9654, petter.pilesjö@gis.lu.se
 • Professor Lars Harrie, 046-222 0155, lars.harrie@nateko.lu.se
 • Prefekt Ben Smith, 046-222 4354, benjamin.smith@nateko.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 3609, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil , 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb