Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Inriktning
Anställningen är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Forskning inom anställningens ram är kopplad till det strategiska forskningsområdet Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC) vid Centrum för miljö-och klimatforskning (CEC), Naturvetenskapliga fakulteten. BECC utgör en internationellt ledande forskningsmiljö som genom samarbete mellan excellenta forskningsmiljöer vid Lunds och Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning som svarar mot det globala samhällets behov av kunskap för att i en föränderlig värld integrera värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i beslut. Mer information finns på hemsidan http://www.becc.lu.se/about-us.

Ett av delmålen inom BECC handlar att stödja regionala, nationella och internationella beslutsfattare genom vetenskaplig utvärdering av politiska styrmedel som kombinerar anpassning till och begränsning av ett förändrat klimat med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemens återhämtningsförmåga. En central samhällsvetenskaplig forskningstematik i BECC är att med hänseende till förändringar i klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, utvärdera och kritiskt granska synergier och målkonflikter mellan policy, reglering och institutioner inom olika sektorer såsom miljöförvaltning, landskapsplanering, skogs- och jordbruk, samt att ta fram strategier och åtgärder för hållbar och integrerad naturresurshantering.

Arbetsuppgifter
Vi söker en ambitiös statsvetare som befinner sig i början av karriären. Arbetsuppgifterna omfattar statsvetenskaplig forskning samt undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå med inriktning mot tjänstens profil. Anställningen utgörs av minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och eventuell administration som avser BECC och syftar till att förstärka forskningsområdets profil. Den biträdande lektorn förväntas driva självständig forskning, med full frihet att inom programmets övergripande syften välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer och välja forskningsmetoder.

Centrala uppgifter blir att:

  • Bidra till forskning inom BECC, framförallt i relation till styrning och policyfrågor.
  • Ta aktiv del i den flervetenskapliga verksamheten som bedrivs inom BECC, till exempel genom att initiera projektförslag, delta i handledning av till BECC affilierade doktorander och/eller masterstudenter, och bidra till dess forskarskola, till exempel genom utveckling och undervisning av forskarutbildningskurser inom BECC-relevanta ämnen och tvärvetenskap.
  • Ta aktiv del i Miljöpolitikgruppens verksamhet på statsvetenskapliga institutionen.
  • Undervisa i statsvetenskap samt i flervetenskapliga miljövetenskapliga program.
  • På olika sätt bidra till att involvera avnämare i forskningsprocessen.

Behörighet
Behörighet att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom statsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund
Doktorsexamen inom statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik eller motsvarande examen inom ett område relevant för tjänstens inriktning är särskilt meriterande. Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete samt att arbeta tvärvetenskapligt är av stor vikt för anställningen. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk förmåga. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Vid bedömningen kommer vikt att fästas vid sökandes (a) vetenskapliga skicklighet dokumenterad i form av progression efter avhandlingsarbetet och genom publicering i välrenommerade internationella tidskrifter; (b) förmåga att självständigt bedriva och utveckla forskning i samarbete med andra forskare, nationellt såväl som internationellt; (c) förmåga att bidra till forskningsprogrammet BECCs övergripande syften, samt (d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:
•Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
•Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
•Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
•God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.
•Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
•God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
•Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.
•Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor.

Vid prövning till lektor kommer bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skicklighet att ägnas lika omsorg.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida https://www.sam.lu.se/anstalldsidan/dokument-for-verksamheten/ansokan-lararanstallning-eller-befordran eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner (anders.kirchner@sam.lu.se).

Till ansökan bifogas (a) ansökningsbrev, (b) meritförteckning, inkl. kopior/intyg av betyg, (c) skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt (d) de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även (e) bifoga en forskningsplan (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hen avser att ägna sig åt inom ramen för det strategiska forskningsområdet BECC.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1473
Kontakt
  • Björn Badersten, prefekt , +46 46 222 01 59, bjorn.badersten@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Tillbaka till lediga jobb