Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning.  

MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotronen MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här bedrivs bland annat forskning på små kvantsystem, såsom molekyler och kluster.

Lund Attosecond Science Center (LASC, http://www.atomic.physics.lu.se/lasc) vid Fysiska institutionen är idag Sveriges största forskningsmiljö för att studera ultrasnabb dynamik av materia. Det tillhör Lund Laser Center (LLC), Laserlab-Sweden och Laserlab-Europe. Vid LASC finns state-of-the-art attosekundsljuskällor med intensiva XUV-pulser (~μJ pulsenergi vid 10 Hz), avstämbara XUV-pulser (vid 1 kHz) eller ultrakorta pulser med hög repetitionshastighet (200 kHz), som gör det möjligt att studera elektronrörelser i atomer, molekyler och nanoskalade system.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att undersöka ultrasnabba och elementära processer i små kvantsystem, såsom (bio)molekyler, kluster och möjligen lågdimensionella material som är modellsystem för att studera energitransport i vattendroppar, aerosoler eller potentiella komponenter i framtida elektroniska enheter. Eftersom materiens egenskaper i slutändan bestäms av deras elektroniska egenskaper är ett särskilt fokus på karakteriserande processer drivna av elektronkorrelation gjord för att understödja vår förståelse för kvantmekaniska egenskaperna hos starkt korrelerade fermioner och samspelet mellan multi-elektron och nukleär dynamik.

I projektet ska doktoranden studera elektronisk struktur, fotokemiska reaktioner och ultrasnabb dynamik i små kvantsystem med hjälp av rörelsemängsavbildande elektron- och jonspektroskopi med synkrotronljus, attosekundsljuskällor och i viss mån frielektronlasrar. Denna kombination av ljuskällor gör det möjligt att nå en grundläggande förståelse för ultrasnabba mekanismer och utforska förhållandet mellan elementära processer på olika längdskalor från atomskala till några nanometer. Studier utförs både på isolerade prover eller prover framställda in situ efter tillväxt. Detta gör att vi kan granska rollen hos ytor och gränssnitt för nanometerstora objekt, som är av särskild betydelse eftersom de ofta bestämmer provets kemiska egenskaper.

Forskargruppen har tillgång till tre fullt fungerande rörelsemängdsavbildande elektron- och jonspektrometrar, av vilka två finns vid avancerade ljuskällor som MAX IV-laboratoriet och LASC. Dessutom kan experiment utföras internt vid vårt laboratorium vid Fysiska instuitionen för att utveckla och karakterisera nya prover och förberedelsetekniker innan man går in i storskaliga anläggningar som MAX IV-laboratoriet i Lund, världens mest briljanta synkrotronljusanläggning (www.maxiv.lu.se) eller vid frielektronlasrar.

Detta arbete kommer att ske i samarbete med LASC. Projektet finansieras med fakultetsmedel från Avdelningen för synkrotronljusfysik.

Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen och MAX IV-laboratoriet. Doktorandens huvudsakliga uppgift blir att genomföra forskarutbildning, som innefattar arbete med forskning, men också att behärska kandidatkurser. Deltagande i forskarskolor (t.ex. på ultrasnabb vetenskap) är möjligt.

Handledare för detta projekt kommer att vara Mathieu Gisselbrecht och Per Johnsson

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. programmeringsförmåga eller kunskap inom elektronik.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom kreativitet och nyfikenhet.

För denna anställning är erfarenhet av molekyler och kluster eller material med få dimensioner mycket relevant. Skicklighet i laboratoriearbete är viktigt, inklusive användning av elektronspektrometrar, masspektrometrar och (ultra)högvakuumteknik. Erfarenhet av att arbeta på synkrotronljusanläggningar och/eller med lasrar är en ytterligare fördel. Erfarenhet av vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder är viktig.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1480
Kontakt
  • Mathieu Gisselbrecht, +4646 2228275, mathieu.gisselbrecht@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-06-24

Tillbaka till lediga jobb