Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum. Kemiska institutionen bedriver högkvalitativ utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På kemiska institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning. Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö. Totalt har KILU ca 310 anställda, varav ca 170 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500. Den totala årliga ekonomiska omsättningen är ca 350 miljoner kronor.

Kemiska institutionen består av fyra forskningscentrum/enheter; Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Centrum för analys och syntes (CAS), Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi. Analytisk kemi som grundutbildnings- och forskarutbildningsämne finns samlat vid Centrum för Analys och Syntes (CAS), och det är för denna enhet som den utlysta tjänsten gäller.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 60% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisning inom grundutbildning: Grundkurser i analytisk kemi för naturvetare (KEMB06) och teknologer (KAKF05) samt fördjupningskurser för naturvetare (KEMM06) och teknologer (KASN05). Grundkurserna undervisas på svenska. De kursmoment som framförallt är aktuella är grundläggande masspektrometri, statistik, kvalitetssäkring, försöksplanering och kemometri.

Undervisning och handledning inom forskarutbildning: Bygga upp en forskargrupp inom området lågmolekylär masspektrometri och kemometri, och ta ansvar för att utveckla och genomföra forskarutbildningskurser. Kursansvar för life science kurs inom lågmolekylär masspektrometri och kurs inom forskarskolan i kemi vad gäller kvalitetssäkring och multivariat statistik. Med lågmolekylär masspektrometri avses analys av molekyler med molmassa upp till ca 5000 g/mol, dvs proteiner är exkluderade. Ett exempel på lågmolekylär masspektrometri är metabolomik, vilket även kräver kompetens inom kemometri.

Innovation och samverkan: Främst stötta samarbeten där lågmolekylär masspektrometrikompetens behövs, t.ex. inom livsmedelsforskning, medicinsk forskning och miljövetenskap / klimatforskning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande ha avlagt doktorsexamen inom området Analytisk kemi, eller angränsande ämnesområde.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom analytisk kemi, särskilt inom området lågmolekylär masspektrometri och kemometri. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende av individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen ska den sökande ha dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Erfarenhet inom undervisning i analytisk kemi är ett krav. Dokumenterad förmåga att utveckla kurser inom analytisk kemi och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl. forskarutbildning) är meriterande, såväl som dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander. Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Meriterande är internationell postdoktoral erfarenhet.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Den sökande förväntas kunna bedriva undervisning på både svenska och engelska.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är ett krav. Rollen innebär delvis arbete i tvär- och mångvetenskapliga projekt, och den sökande ska därför ha god förmåga att samarbeta med andra. Vidare söker vi en person som är nyfiken, kreativ, uthållig, självständig och har en problemlösande analysförmåga samt en god självinsikt.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse, dock senast 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1843
Kontakt
  • Professor Charlotta Turner, 0706-222752, charlotta.turner@chem.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-2223609, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-15
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Tillbaka till lediga jobb