Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Historiska institutionen är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot historiebruk och kunskapshistoria. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning och historiedidaktik.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

1-2 forskare i efterkrigstidens kunskapshistoria

75%

Tillträdesdag: 2019-03-01


Vi söker nu 1–2 forskare i efterkrigstidens kunskapshistoria som vill vara en del av det större programmet ”Kunskap i rörelse”. Anställningen är på 75 procent under minst två års tid. Utöver detta kan undervisning förekomma, dock till högst 25 procent av en heltidsanställning.

Anställningen är knuten till forskningsprogrammet ”Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland”, som leds av docent Johan Östling (Wallenberg Academy Fellow) och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är både att förbättra den generella förståelsen av kunskapscirkulation och att lämna konkreta bidrag till utforskningen av efterkrigstidens kunskapssamhälle. I centrum för programmet står en serie komparativa studier av hur humanistisk kunskap cirkulerade i Sverige och Västtyskland under 1960- och 1970-talen. Programmet är en del av den större kunskapshistoriska miljö som finns vid Historiska institutionen i Lund.

För ytterligare information om forskningsprogrammet se http://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/knowledge-in-motion-societal-circulation-of-knowledge-in-postwar-sweden-and-germany(f3890e79-e53a-4d58-88e3-3579b2b55f95).html.

Det finns tre förväntningar på forskaren. För det första förväntas den bedriva forskning av hög internationell klass i ett projekt som självständigt utformas inom ramen för programmet ”Kunskap i rörelse” (vid eventuell anställning kommer den slutgiltiga utformningen av projektet att ske i samråd med forskningsledaren). För det andra förväntas forskaren berika detta större program och bidra till dess generella vetenskapliga utveckling. För det tredje förväntas forskaren att aktivt bidra till den kunskapshistoriska miljön i Lund. För att kunna infria dessa förväntningar, och eftersom forskaren kommer att samarbeta nära med forskningsledaren och andra i den kunskapshistoriska miljön, är det ett krav att den sökande ska ha hög och frekvent närvaro vid Historiska institutionen i Lund.

Behörig att anställas som forskare är den som högst fem år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om det finns särskilda skäl – föräldraledighet, sjukdom eller dylikt – kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Intyg som styrker dessa skäl ska i sådana fall insändas i samband med ansökan.

Den sökande måste ha goda och dokumenterade kunskaper i att läsa både svenska och tyska. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande är doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter och god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet om efterkrigstidens kunskapshistoria. Det sistnämnda gäller som individuell forskare, men också som medlem i det större forskningsprogrammet och som en del i den kunskapshistoriska miljön i Lund. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande:

1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).

2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.

3. Personligt brev (maximalt 1 sida).

4. Projektplan (maximalt 5 sidor) som dels beskriver den specifika forskning som ska bedrivas, dels åskådliggör hur denna forskning kan berika programmet ”Kunskap i rörelse” och den kunskapshistoriska miljön i Lund i stort.

5. Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1891
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Johan Östling, forskningsledare, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-09-15

Tillbaka till lediga jobb