Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och
avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som
anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin
egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i
form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om
anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till Center for Research on Consciousness and Anomalous Psychology
(CERCAP) och handleds av Professor Etzel Cardeña. Anställningen innebär arbete i ett eller båda
följande projekt:

 • Benägenheten till att ha avvikande upplevelser som ostensibla transcendenta eller psykiska erfarenheter och dess koppling till ökad eller minskad psykologisk funktion beroende på utvecklingshistoria och personlighetsdragens interaktion.
 • Neurofenomenologi av spontana och inducerade tillstånd av medvetande. Erfarenhet av EEG-datainsamling och analys, helst inklusive icke-linjära komplexa analyser, är meriterandekulle vara en tillgång.

Intresse av att involveras i pågående experimentell forskning i parapsykologi, eller andra CERCAP-projekt uppmuntras.

Doktoranden förväntas vara närvarande och aktivt delta i forsknings- och
undervisningsmiljön vid institutionen, liksom i projektets löpande verksamhet inklusive löpande
rapportering till Professor Etzel Cardeña som handleder på engelska eller svenska.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i psykologi finns tillgänglig på: https://www.
psy.lu.se/utbildning/vara-utbildningar/forskarutbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad
nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får
enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst
fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt
egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning
och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation ayv dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i psykologi;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng skall ha inlämnats men behöver inte nödvändigtvis ha examinerats vid ansökningstillfället (30 högskolepoäng på avancerad nivå eller 15 högskolepoäng på avancerad nivå plus 15 högskolepoäng på kandidatnivå) i psykologi eller ämne som bedöms likvärdigt;
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom ramen för ett eller båda av de ovan beskrivna projekten.
 • referensbrev från två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin;
 • övriga handlingar inklusive eventuella publikationer som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2110
Kontakt
 • Prof. Etzel Cardeña, 046-222 87 70, etzel.cardena@psy.lu.se
 • Robert Holmberg, Prefekt, 046-222 87 68
 • Hannah Stén, Personalsamordnare, 046-222 87 69
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb