Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Miljöpåverkan av stora vulkanutbrott under historisk tid baserat på varviga sjösediment

Stora vulkanutbrott av den typ som inträffar i genomsnitt en gång per sekel kan ge mycket allvarliga konsekvenser för miljön och mänskligheten, inte minst genom omfattande svavelutsläpp. Skriftliga dokument från gigantiska utbrott i historisk tid, t.ex. Laki 1783 och Tambora 1815, vittnar om långvarig svaveldimma, skador på vegetation, svår missväxt, svält och kraftigt ökad mänsklig dödlighet. För att öka kunskapen om den här typen av naturlig sulfatdeposition kommer vi att studera årsvarviga sjösediment med hög tidsupplösning. Direkta och indirekta effekter på ekosystem i sjöar och deras avrinningsområden kommer att analyseras med hjälp av kiselalger i kombination med geokemiska undersökningar, främst i form av halter och speciering av svavel, järn och kvicksilver i sediment som avsatts under och efter stora väldokumenterade vulkanutbrott under de senaste 1000 åren. Synkrotronljusbaserade analyser av frusna sedimentprover vid MAX IV-laboratoriet i Lund kommer att ingå i projektet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta med provtagning, datering och analys av varviga sjösediment från Sverige, Finland och Tyskland, samt jämförelse med historiska dokument. Sedimentprovtagning kommer att ske vintertid från is följt av provhantering i frysrum och datering med hjälp av varvräkning, 137Cs, 210Pb och 14C samt om möjligt geokemisk karaktärisering av vulkanisk aska (tefrakronologi). Miljöeffekter av vulkanisk sulfatdeposition kommer att studeras med hjälp av kiselalger, eventuellt kompletterat med andra biostratigrafiska metoder, samt geokemiska analyser, bl.a. röntgenfluorescens och röntgenspektrometri. En viktig del av projektet utgörs av tester och utveckling av synkrotronljusbaserade analyser av sediment baserat på röntgenabsorptionsspektrometri.

Projektledare och huvudhandledare är prof. Dan Hammarlund, Geologiska institutionen, Lunds universitet, assisterad av kollegor vid Lunds och Umeå universitet samt Queen’s University Belfast.

Kvalifikationer

Krav:

 • Den sökande förväntas ha en masterexamen (eller motsvarande) i geovetenskaper, geologi, naturgeografi eller biologi med ett starkt fokus på paleoekologi och sedimentstratigrafi.
 • Dokumenterad erfarenhet av kiselalgsanalys av sjösediment, helst i kombination med geokemisk analysmetodik.
 • Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • Förmåga och intresse för att delta i fältarbete vintertid.
 • Den sökande måste dessutom ha förmåga och intresse av att arbeta på annan ort i Sverige och utomlands, främst Umeå och Belfast, under längre tidsperioder (veckor-månader).

Meriterande:

 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska.
 • Erfarenhet av analys och datering av varviga sjösediment.
 • Erfarenhet av synkrotronljusbaserad (XAS) och/eller röntgenspektroskopisk (XPS) analysmetodik.
 • Erfarenhet av tefrakronologisk analys av sjösediment.

Vi erbjuder en doktorandtjänst (heltid) i fyra år med alla sociala förmåner. Forskarutbildningsämnet är Geobiosfärsvetenskap och tjänsten är placerad vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Ansökningshandlingarna skall innefatta följande:

 • Intresseanmälan där den sökande beskriver sin bakgrund, intresse och ambitioner i relation till projektet (1 sida).
 • Meritförteckning innefattande födelsedata, universitetsstudier, tidigare och nuvarande anställningar av relevans för tjänsten samt kontaktuppgifter till tidigare arbetsgivare.
 • Examensbevis
 • En PDF-fil (eller länk för nedladdning) med publikationer inklusive MSc- och/eller BSc-uppsatser.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 november 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2411
Kontakt
 • Dan Hammarlund, professor, 046 222 79 80, dan.hammarlund@geol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-07-03
Sista ansökningsdag 2018-09-07

Tillbaka till lediga jobb