Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Doktorandarbetet sker i nära samarbete med avdelningen för fysikalisk kemi vid kemiska institutionen. Avdelningen för fasta tillståndets fysik leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik där också fysikalisk kemi är en partner. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har forskning vid avdelningen för fasta tillståndets fysik kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem. Under de senaste åren har vi utvecklat framställningsprocessen så att vi har kontroll över de strukturella egenskaperna på en atomär skala, vilket ligger till grund för detta projekt.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Tjänstens fokus är på optiska studier av III-V nanotrådar med kontroll över kristallfaserna. Framför allt ska gränsytorna mellan wurtzit och zinkblende GaAs och InP studeras med mål att förstå den elektroniska strukturen hos elektron- och excitongaser bundna till dessa gränsytor. Den typ av strukturer vi tänker producera kommer att ha unika och komplicerade optiska egenskaper. Även studier av kvantgropar definierade med kristallfaser, så kallade polytypa kvantgropar, kommer att utföras. För att studera deras optiska egenskaper krävs det att vi använder ett antal olika tekniker med både hög spektral och rumslig upplösning. De tekniker som först och främst kommer att användas är fotoluminiscens, excitationsspektroskopi, selektiv excitation, Raman spridning och resonant Raman spridning, samt rumsligt upplöst katodoluminescens. Det är viktigt att egenskaperna studeras hos enskilda nanotrådar och att ett flertal tekniker används på samma nanotråd, och resultaten jämförs. Dessa optiska studier ska kombineras med undersökningar av de strukturella egenskaperna hos samma nanotråd med hjälp av elektronmikroskopi såsom svep- och transmissions-elektronmikroskopi (SEM och TEM). Vissa teoretiska beräkningar ska utföras med avseende på elektronstruktur och jämföras med experimentella resultat. Doktoranden förväntas etablera ett tätt samarbete med kristallodlare, elektronmikroskopister och teoretiska fysiker inom projektet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet,varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/ meriter: Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, fasta tillståndets fysik och kvantfysik. Forskningen är både experimentell och teoretisk i kombination och erfarenhet inom relevanta områden av fysik är av värde. Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, inklusive att bygga uppställningar. Erfarenhet av arbete med datorer och programmering är meriterande. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare. Tidigare erfarenhet inom området, såsom en relevant Masters-uppsats är en tillgång. En viktig egenskap är också förmågan att kunna uttrycka sig väl på engelska både i skrift och muntligt.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 181001
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2637
Kontakt
  • Anders Gustafsson, +46 46 222 0908
  • Mats-Erik Pistol, +46 46 222 0428
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-29
Sista ansökningsdag 2018-10-03

Tillbaka till lediga jobb