Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik är en del av Fysiska Institutionen vid Lunds universitet. Forskningen vid avdelningen fokuserar på laserbaserade tekniker för beröringsfria mätningar i olika tillämpningar. Verksamheten är internationellt etablerad och omfattar såväl fundamentala som tillämpade studier. Den bedrivna forskningen är främst fokuserad på utveckling och tillämpning av beröringsfria mätmetoder för studier av reagerande flöden. I raden av tillämpningar återfinns biologi, energiproduktion, transport, livsmedelsproduktion, etc. Utrustningsmässigt tillhör forskningsavdelningen de bästa i världen inom denna disciplin. Delar av den tillämpade forskningen kräver mycket specialiserade testobjekt, varför en stor del av detta arbete utförs på plats vid utvecklingsavdelningarna hos våra samarbetspartners i industrin. 

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att vara fokuserat på utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för studier av tillverknings- och energiomvandlingsprocesser. Viktiga delar kommer att vara mätning av temperaturer i heta miljöer samt avbildande mätningar av koncentrationsfördelningar i tillämpade applikationer såsom tex motorer, brännkammare och gasturbiner. De studerade fenomenen är ofta tre-dimensionella till sin natur. Delar av arbetet kommer därför att vara inriktat mot utveckling av metoder för 3D-avbildning, såsom tomografi. Ett annat viktigt område som kommer att beröras är höghastighetsavbildning där snabba fenomen studeras med lasertekniker som kan ge extremt hög tidsupplösning, genom att generera över 100.000 bilder per sekund. Den aktuella forskargruppen har varit aktiv inom området under mer än 15 år och är internationellt väletablerad. Det finns tillgång till laboratorium och utrustning av världsklass. Arbetet kommer att inkludera såväl grundläggande studier på fundamental nivå, som tillämpade mätningar i industriell miljö. Exempel på de senare kan vara mätningar i motorer och gasturbiner under drift. Delar av arbetet kommer att utföras i nära samarbete med förutvecklingsavdelningarna hos ledande industripartners som tex Siemens Industrial Turbines, Saab Kockums och SSAB.

Mätmetoderna som utvecklas är av universell natur och kan således appliceras i många andra tillämningar inom tillverknings/energi-sektorn. Den aktuella tjänsten är extra spännande för dig som vill arbeta i gränslandet mellan tillämpad fysik/lasermätteknik och klassiska ingenjörsämnen som termo- och fluid-dynamik. 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav: Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.Tidigare erfarenhet av laseranvändning, laserinducerad fluorescens från tex bränsle- eller olje-tracers, tomografisk avbildning och programmering bedöms som meriterande för tjänsten.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Övrigt
Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2739
Kontakt
  • Professor Mattias Richter, +46462224565, mattias.richter@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-03
Sista ansökningsdag 2018-09-24

Tillbaka till lediga jobb