Lunds universitet, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet industriell produktion behandlar i huvudsak principer och metoder för att ge ett material, en komponent eller en produkt specifika former och egenskaper för att uppnå rätt funktion och prestanda. Ämnet omfattar både utveckling och optimering av hållbara tillverkningsprocesser och hur dessa ska konfigureras för att realisera kostnadseffektiva produktionssystem.

Vid avdelningen för Industriell produktion har forskning kring utveckling av modeller för analys av tillverkningskostnader, som stöd vi olika beslut inom produktionsutveckling, pågått i drygt 10 år. Fokus inom området har hittills varit modellutveckling och implementeringsanpassning. På senare tid har området utvecklats, både i riktning mot integration av hållbarhetsbedömning och utveckling av beslutsstöd för att analysera ny teknologi. I det pågående paradigmskiftet mot ökad digitalisering inom tillverkningsindustrin, finns även behov av att förstå hur denna nya teknologi kan bidra med kostnadseffektivitet. Avdelningen söker därför efter en doktorand som kan arbeta med detta enligt nedanstående beskrivning.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten ingår som en del i ett forskningsprojekt med syfte att öka resurseffektivitet, kostnadseffektivitet och informationskvalitet genom

digitalisering och automatisering av MES (Manufcturing Execution Systems) och BPMS (Business Performance Management Systems). Doktorandprojektet vid Industriell Produktion ska främst bidra med utveckling och anpassning av kostnadsmodeller för analys av nya tekniska lösningar för digitalisering och automation av produktionsövervakning, uppföljning och styrning. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan och Swerea IVF, plus 8 svenska samarbetsföretag. Arbetsuppgifter som kommer att genomföras är: 

 • kartläggning av centrala parametrar för att stödja optimalt utnyttjande av verktyg och utrustning för bearbetning
 • kartlägga state of the art sensor- och digitalteknik för realtidsövervakning av bearbetning
 • analysera hur investeringar i ny teknologi samspelar med kostnadseffektivitet i produktionen, för att bedöma och prioritera rätt investeringar
 • analysera hur automatisk processövervakning kan möjliggöra bättre produktkvalitet, leveransprecision och andra konkurrensfaktorer.
 • Identifiera och mäta de KPIer som behövs för att skapa och analysera produktionsförbättringar
 • Utveckla kostnads och prestandabaserade beslutsstöd för prioritering av utvecklingsscenarier

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom ämnet, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

 Kraven på särskild behörighet för Industriell Produktion (Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner) uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet Maskinteknik, eller
 • examen på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller motsvarande utbildning som bedöms vara likvärdig, inom området Produktion

 Vidare krävs styrkta kunskaper motsvarande följande kurser vid LTH:

 • Tillverkningsmetoder (MMT012, 7.5 hp) som ger grundläggande kunskaper om samtliga metoder; skärande beartning, plastisk formning, svetsning och sammanfogning, icke-mekaniska tillverkningsmetoder, polymera och pulvertekniska tillverkningsmetoder
 • Tillverkningssystem (MMTN30, 7.5 hp) ger kunskaper i kostnadsbaserade metoder och modeller för produktionsutveckling, produktionssystems design och layout, olika pronciper och metoder för produktionsutveckling och styrning
 • Produktionsteknik (MMTN25, 7.5 hp) ger fördjupade kunskaper inom metodgruppen skärande bearbetning (svarvning, fräsning och slipning) avseende verktygsutformning och prestanda, arbetsmaterials uppträdande och utrustning/maskiner för skärande bearbetning

 Övriga krav:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i Excel och Excelprogrammering är en merit.

 Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterade kunskaper inom tillverkningsekonomi och modellering av prestandadrivna tillverkningskostnader.
 • Dokumenterade kunskaper inom produktionsteknik, särskilt skärande bearbetning.
 • Kunskap om digitalisering och programmering är meriterande.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2892
Kontakt
 • Carin Andersson, +46462229539
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-09-27

Tillbaka till lediga jobb