Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Projektbeskrivning
Beslutsteori samlar principer för att beskriva, informera och lösa beslutsproblem samt kunskap om hur beslut fattas i praktiken. Teorier för beslut kombinerar matematiska modeller med forskning på beteende. Empiriska studier visar att beslutsfattare är känsliga för kvalitet i kunskapsunderlag. Beslutsteori innehåller därför metoder för att hantera kunskapsosäkerhet och detta har en stor tillämpning inom hantering av miljöproblem.

Ekologisk ekonomisk modellering är ett vetenskapligt fält som kombinerar modeller av ekologiska system med modeller av mänskligt beteende och metoder för att värdera värden och kostnader för att svara på teoretiska eller praktiska frågor. Det finns flera utmaningar för denna typ av modellering. Det kan vara att hitta metoder för att införliva data och expertkunskap i mekanistiska eller agentbaserade modeller. En annan utmaning är att formulera och testa modeller av exempelvis beslutsfattares beteende.

Arbetsuppgifter
Målet med detta doktorandprojekt är att undersöka betydelsen av osäkerhet vid hantering av miljöproblem. Det innefattar osäkerhet i vetenskapliga bedömningar och hur beslutsfattare reagerar på osäkerhet. Vi har valt att studera effekt av osäkerhet med hjälp av ekologisk-ekonomiska modeller som har skapats för att ge underlag till hantering av miljöproblem. Projektet innehåller en fallstudie på hantering av gäss i jordbrukslandskap, och representerar ett ekologiskt-ekonomiskt system i både i tid och rum där det finns flera och olika typer av agenter, både människor och djur. Agent-baserad modellering innehåller agenter som fattar beslut, såsom lantbrukare. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur agenterna i modellerna fattar beslut. Särskilt fokus läggs på att utvärdera metoder för att beskriva osäkerhet i modeller som baseras på data eller expertkunskap, samt bedöma effekten av osäkerhet på resultat från en modell-baserad analys. Osäkerhet kommer att hanteras med metoder som använder relativa frekvenser, subjektiva Bayesianska sannolikheter eller intervall-sannolikheter. Detta är mått på osäkerhet som har stor tillämpning i vetenskapliga bedömningar. Doktoranden kommer ha möjlighet att erhålla god kunskap om de fallstudier som ingår i projektet.

Doktorandprojektet är en del av forskarutbildningen i miljövetenskap och kombinerar tillämpad statistisk analys av osäkerhet med kvantitativ ekologi, miljövård och miljöpsykologi. Projektet är tvärvetenskapligt till sin natur och innehåller inomvetenskapliga frågeställningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kravprofil/Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för miljövetenskap – beslutsteori uppfyller den som har:

En magisterutbildning i matematik, statistik, biologi, miljövetenskap, civilingenjör eller motsvarande. Relevant kunskap om modellering. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av kvantitativ osäkerhetsanalys i ett magisterprojekt eller motsvarande och en dokumenterad förmåga att arbeta självständigt. Deltagande i kurser om beslutsteori, riskanalys eller Bayesiansk analys värderas högt. Ett uppvisat generellt intresse i tillämpad statistisk samt i risk-informerat och evidens-baserat beslutsfattande är en fördel.

Övriga krav:

God förmåga att läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav. Viktiga egenskaper är kreativ problemlösning, ansvarstagande, självständighet, kunskaper i programmering samt intresse av att interagera med avnämare.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2901
Kontakt
  • Ullrika Sahlin, bitr. universitetslektor, 046-222 89 69; ullrika.sahlin@cec.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-30
Sista ansökningsdag 2018-10-15

Tillbaka till lediga jobb