Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Inledning
Vi söker en doktorand till projektet ”Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi”. Projektet finansieras av Vinnova, SBUF, Trafikverket, NCC och PEAB.  Doktoranden finansieras av SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond). Projektgruppen består av experter inom geofysik, geoteknik och markstabilisering, och är ett samarbete mellan universitet, myndigheter och entreprenörer. Doktoranden ska arbeta med kvalitetskontroll av markstabilisering genom geofysiska mätningar, i direkt anslutning till att bindemedel blandas in på tre olika testlokaler med vardera en typ av stabilisering (KC-pelare, jetpelare och masstabilisering).

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder. Det är fördelaktigt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det minimerar transporter och sparar naturresurser. Det finns dock ett stort behov av bättre och volymtäckande kontrollmetoder för kvalitetssäkring. Kontrollen kan delas upp i två steg, där det första ska ske i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel för att kontrollera om man lyckats behandla hela den avsedda volymen, eller om det finns zoner som behöver komplettering. Steg två har fokus på kontroll av hållfasthetstillväxten, och kan inte göras förrän tillräcklig härdning har skett. Detta projekt har fokus på steg ett och baseras på elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Metoden har vid fältförsök visat god potential för att avgränsa den markvolym som har behandlats med bindemedel från obehandlade delar. Då resistiviteten förändras omedelbart efter inblandning av bindemedel skulle metoden kunna användas för att snabbt kontrollera resultatet av stabiliseringen, så att kompletterande åtgärder i zoner med otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats. I arbetet kommer tidsdomän inducerad polarisation (IP), som kan utföras samtidigt med ERT, också ingå för att avgöra om IP-metoden kan tillföra relevant information. Test och verifiering av metoden ska ske i olika geomaterial och skalor, inklusive laboratoriemätningar och fullskaletester för olika typer av stabilisering. Mätning ska utföras i direkt anslutning till att bindemedel blandas in på tre olika testlokaler. Vidare ingår metod­utveckling och anpassning för tillämpningen, så att metoden blir tillräckligt robust och snabb.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att arbeta med att testa och optimera de geofysiska metoderna elektrisk resistivitetstomografi (ERT) och inducerad polarisationstomografi (IPT) som verktyg för kvalitetskontroll av markstabilisering med cement- och kalkbaserade bindemedel. I arbetet kommer ingå mätförsök i laboratorium och fält, datainsamlingsteknik, signalbehandling, numerisk modellering´och visualisering,.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Den sökande måste ha en god grund i fysik, matematik och statistik. Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av datorprogrammering. Praktiska färdigheter såsom förmåga att planera och genomföra datainsamling i fält. Social kompetens är en nödvändighet för att interagera med de övriga deltagarna i forskningsprogrammet samt organisationer och företag som deltar i samarbetet. Giltigt B-körkort.

Övriga meriter
En bakgrund inom geologi och geofysik är önskvärda. Kunskaper i geoteknik, GIS och oorganisk kemi är meriterande. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (d.v.s.. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

På grund av kraven i samband med industrifinansieringen av tjänsten kommer studierna ske i två steg med en licentiatexamen efter halva tiden, där fortsatt finansiering är villkorad mot avklarad licentiatexamen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2944
Kontakt
  • Torleif Dahlin, +46 46 222 9658
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Tillbaka till lediga jobb