Faculty of Engineering, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i hållfasthetslära med inriktning mot 3D röntgenavbildning av dynamiska processer. Många naturliga och industriella materialprocesser av granulära och pulversystem sker över mycket korta tidsskalor, men vår förmåga att förstå dessa processer är begränsad med nuvarande experimentell teknik. Medan ultrasnabb 2D-avbildning existerar med befintliga detektorteknologier och röntgenkällor, är vår förmåga att avbilda ultrasnabbt i 3D begränsad, eftersom som är nödvändig att rotera provet (och provmiljön) extremt snabbt vid röntgentomografi. Doktorandprojektet är en del av ett större projekt som syftar till att utveckla metoder och instrumentation för att fullt utnyttja provsystemets fulla dynamiska beteende med mikrometer rymdupplösning och tidsmässig upplösning ner till 220ns. Vi kommer att använda denna nya dynamiska 3D-bildbehandling för att undersöka tidigare otillgängliga processer i granulära material. Till exempel kommer vi att undersöka dynamiska mekanismer för komprimering, konsolidering och propagering av chockvågor under dynamisk belastning, penetration av granulära strukturer och även viktiga tidsberoende processer såsom kryp och relaxation.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska arbeta med: i) Utveckling av snabb röntgensbildningsmetodik, i synnerhet relaterad till 3D-rekonstruktion av materialkinematiken från begränsade vinkelprojektioner. (ii) granulärdynamiska experiment, med utveckling av experimentella uppställningar, utföra experiment samt analys av data.

Studenten kommer att vara baserad vid avdelningen för hållfasthetslära vid Lunds universitet. Eftersom projektet drivs i samarbete med forskare vid MAXIV-synkrotronanläggningen i Lund, på European XFEL och på Helmholtz Zentrum Berlin kommer studenten ges möjlighet till internationellt samarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom fysik, teknisk fysik, teknisk matematik eller maskinteknik.

 Övriga krav:

 • Goda kunskaper i hållfasthetslära eller fysik.
 • Goda kunskaper engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Sökande bör ha uttalat intresse för experimentella metoder, matematisk modellering och numeriska beräkningar.
 • Goda kunskaper i röntgenmetoder, bildbehandling, bildanalys/rekonstruktion är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2963
Kontakt
 • Stephen Hall (Hållfasthetslära), lektor, +46 46 222 45 89
 • Rajmund Mokso (MAXIV), forskare, +46 72 551 74 97
Publicerat 2018-10-04
Sista ansökningsdag 2018-11-08

Tillbaka till lediga jobb