Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt excellenscentrum vid Lunds universitet. Vi arbetar fram kunskap om hur en övergång till fossilfria och resurseffektiva ekonomier kan utlösas på olika nivåer av styrning och ledning. Här bedrivs forskning om internationella och nationella politiska åtgärder, kommunal styrning och kommunala experiment, styrning och praxis inom företag samt konsumtionsstyrning.

Ämnesbeskrivning

IIIEE söker en doktorand inom ämnet hållbarhetsutvärdering av delningsekonomi. Tjänsten är en del av forskningsprogrammet "Urban Sharing: Sustainability and Institutionalisation Pathways". Programmets mål är att fördjupa kunskapen om design, institutionalisering och hållbarhet av delningsorganisationer i urbana miljöer. Den utlysta tjänsten fokuserar på hållbarhetsutvärdering.

Arbetsuppgifter

Doktorandkandidaten ska bedriva forskning om utvärdering av miljömässiga, ekonomiska och social aspekter av delningsekonomi i städer samt utveckla och testa utvärderingsmetoder och indikatorer på produktions- och konsumtionssidorna i delningsekonomin. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskning, vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och doktorandkurser. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och annan institutionstjänstgöring (maximalt 20% av tjänsten).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållbarhetsutvärdering av Delningsekonomi uppfyller den som har:

 • En masterexamen i ett tvärvetenskapligt forskningsområde som är relevant för forskningsområdet, helst industriell ekologi eller andra liknande tvärvetenskapliga studier som kombinerar teknik, sociologi, ekonomi och naturvetenskap.
 • Genomfört kurser med inriktning på kvantitativa forskningsmetoder, statistik, hållbarhetsvetenskap eller miljöledning och politik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Pedagogisk eller yrkesmässig bakgrund i hållbarhetsbedömningar med fokus på kvantitativa metoder
 • Erfarenhet av datakällor som sträcker sig från nationell statistik och databaser till empirisk datainsamling genom intervjuer, fokusgrupper, expertpaneler och fallstudier
 • Erfarenhet av att utveckla, integrera och tillämpa olika metoder för att utvärdera miljö-, ekonomiska och sociala konsekvenser av delningsinitiativ

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3035
Kontakt
 • Oksana Mont, Professor, +46 46 222 02 50
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-10
Sista ansökningsdag 2018-10-08

Tillbaka till lediga jobb