Lunds universitet, USV, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Forskare till Lunds Universitets Centrum för Hållbarhetsstudier (LUCSUS)i Lund. LUCSUS är ett fakultetsoberoende centrum som för närvarande har drygt 35 anställda. Utbildningsverksamheten domineras av vårt internationella mastersprogram LUMES (Lund University Masters Programme in Environmental Studies and Sustainability Science).

Sökanden kommer att ingå i det europeiska jordbrukssystemprojektet (http://www.kimnicholas.com/european-farming-systems.html), finansierat av Vetenskapsrådet. Projektets mål är att kartlägga och modellera avvägningar mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av jordbruket i Europa, med målet att informera om en mer hållbar jordbrukspolitik. Forskaren kommer särskilt att leda statistisk och rumslig analys av data om förvaltning, drivrutiner och resultat av europeiska jordbrukssystem för att undersöka de sociala, miljömässiga och ekonomiska kompromisserna de representerar. Denna information kommer då att användas för att utvärdera växelverkan mellan EUs jordbrukspolitik och målen för hållbar utveckling.

Du kommer att arbeta med Kimberly Nicholas, universitetslektor vid Lunds Universitetscenter för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Hon fokuserar på att kvantifiera och visualisera naturresursanvändning för att informera om en mer hållbar förvaltning. Det finns goda förbindelser med biologiska mångfalden och ekosystemtjänsten i ett forskningsområde (BECC) (http://www.becc.lu.se/), som omfattar över 200 forskare vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Mer information om Kims nuvarande forsknings- och undervisningsverksamhet finns på www.kimnicholas.com.

Ämnesbeskrivning: Forsknings- och utbildningsområdet hållbarhetsvetenskap (Sustainability Science) är ämnesöverskridande och omfattar globala, regionala och lokala utmaningar, relationer, och processer. I fokus står de två viktiga gränsytorna mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap samt mellan vetenskaplig kunskap och samhällets användning av denna kunskap för att främja hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsforskningen är uttalat tvärvetenskaplig. Den utvecklas främst i gränserna mellan existerande kunskapsområden och syftar till att skapa nya former för samarbete över ämnesgränser och vitt skilda kunskapsområden.

Arbetsuppgifter:

Forskning (80%)

 • Att genomföra metaanalys av litteraturen, jämföra befintliga metoder för att kvantifiera avvägningar i jordbruket.
 • Genomföra meta-analys av EU: s jordbrukspolitik och dess kopplingar till målen för hållbar utveckling.
 • Utför statistisk analys av europeiska jordbrukssystemdata från politiska indikatorer för att identifiera mönster och utforska relationer.
 • Identifiera "ljuspunkter" - bästa praxis i europeiska livsmedelssystem där det finns en bra balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska insatser och utgångar i livsmedelssystemet.
 • Dokumentera data- och analys
 • Analysera och skriva peer-reviewed publikationer.
 • Bidra till intressenternas engagemang på svensk och europeisk nivå för att involvera statliga, icke-statliga och privata intressen i forskningen.

 (Undervisning samt administration 20%)

 • Bidra till projektledning och rapportering, inklusive rapporter till finansiärer, uppsökningsmaterial för intressenter och regelbundna uppdateringar av webbplats och sociala medier.
 • Undervisning och handledning på Mastersnivå, särskilt inom området Earth System Science med fokus på globala hållbarhetsutmaningar, ekosystemtjänster och livsmedelssystem.

Kvalifikationer: För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i Sustainability Science (Hållbarhetsvetenskap) eller annat relevant ämnesområde (geografi, ekologi, miljövetenskap, matematik, naturvetenskap, datavetenskap, etc.). Vid anställningen beaktas främst vetenskaplig skicklighet samt erfarenhet med hänsyn till det aktuella forskningsområdet. Följande egenskaper och erfarenheter är meriterande:

Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt forskningssamarbete, i synnerhet med relevans för livsmedelssystem och ekosystemtjänster; Utmärkta kunskaper i kvantitativa metoder, inklusive rumslig och statistisk analys, samt vana att arbeta med stora datamängder; Erfarenhet av statistisk programmering (företrädesvis R); Erfarenhet av geografiska informationssystem. Förmåga att arbeta kreativt och självständigt vid utformning och ledande forskning, samtidigt som man tar ledning som en del av ett lag. Förvaltningserfarenhet hos forskargrupper Utmärkt akademisk skrivförmåga, inklusive att leda framtagandet av väl argumenterade och tydligt skrivna vetenskapliga manuskript för peer-reviewed publikation. Stark vetenskaplig integritet och etik. Flytande engelska i tal och skrift.

Övriga kvalifikationer:

 • Erfarenheter inom jordbrukssystem och/eller ekosystemtjänster.
 • Erfarenhet av att arbeta med intressenter i forskning.
 • Erfarenhet av populärvetenskapligt skrivande och kommunikation (blogginlägg, sociala medier).
 • Webbplatshantering och design.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör innehålla en övergripande forskningsplan som beskriver ett område av forskningsintresse i samband med hållbara jordbrukssystem i Europa. I synnerhet bör planen föreslå kopplingar mellan olika typer av data, inklusive jordbruksförvaltning (bevattning, odlingsval), sociala, ekonomiska och miljömässiga förare (t.ex. subventioner, klimat) och resultat (till exempel kalorier som produceras, utsläpp av växthusgaser) för att komma fram till nya insikter för markhantering och/eller livsmedelspolitik. Gärna med länkar till de hållbara utvecklingsmålen. För mer information om projektet, se http://www.kimnicholas.com/european-farming-systems.html. Ansökan ska visa på genomförbarhet genom att ställa en tydlig och fokuserad forskningsfråga och innehålla en tillräckligt detaljerad forskningsplan för att svara på frågan.

Ansökan ska inkomma i en och samma PDF-fil som inkluderar CV och forskningsplan (ytterligare information kommer inte att beaktas.)

 • Första sidan i ansökan ska innehålla följande (1 sida max):

En kort motivering, inklusive hur tjänsten kan tänkas främja framtida karriärmål

 • CV
 • Akademisk och yrkesmässig bakgrund som beskriver relevant erfarenhet, särskilt forskning.
 • Eventuella publikationer
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, varav åtminstone en bör vara en tidigare eller aktuell forskningshandledare. 
 • Eventuell erfarenhet som lärare

 

 • Forskningsplan (titel max 20 ord, abstract max 200 ord, forskningsplan max. 1200 ord) Litteraturreferenser Forskningsfråga/frågor eller hypotes/er med relevans för Agromes Forskningsplan, inklusive metoder och genomförbarhet, med relevans för Agromes Förväntade resultat och betydelse med relevans för Agromes Figurer/illustration som ger en begreppslig överblick över den föreslagna forskningen och dess eventuella förväntade resultat. 

För inspiration http://www.kimnicholas.com/blog/turning-words-into-money-tips-for-making-research-grantwriting-less-painful Ansökan skall vara skriven i Times New Roman (12 pt), 1,5 och marginaler 2,5 cm.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3039
Kontakt
 • Emily Boyd, prefekt, 0462220000
 • Annika Söderström, personaladministratör, +46462224214
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-25
Sista ansökningsdag 2018-10-16

Tillbaka till lediga jobb