Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Inst för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för livsmedelsteknik bedriver forskning inriktad på livsmedelsteknik, nutrition och formuleringsteknik. Formuleringsteknik beskriver relationen mellan sammansättning, struktur och kvalitet för komplexa system som är relevanta för livsmedel, farma och andra jämförbara konsumtionsprodukter. 

Projektbeskrivning
Projektets titel är "Den inkapslande matrisens funktionalitet för frystorkning av Lactobacillus kulturer"

Studien syftar till att identifiera kritiska faktorer för mikrobiologisk viabilitet och probiotisk funktionaliteten hos Lactobacillus-stammar efter konservering och lagring med hjälp av frystorkning processteknik med fokus på utformningen av inkapslande matrisen. Den preliminära hypotesen är att iskristallbildningen bör vara under kontroll och kryo-skyddande komponenters funktionalitet är viktig. Det antas också att bevarandet av den glas tillståndet i fruset tillstånd och i den torkade matrisen är fördelaktigt för överlevnad och probiotisk funktionalitet samt att eventuell fasseparation i en komplex kryo-skyddsmedel formulering kan påverka stabiliteten. Det har ofta observerats att komplexa frystorkningsformuleringar förbättrar frystorkade bakteriekulturers stabilitet. 

Metodiken är fokuserad på själva torkprocessen och på matrisens materialegenskaper (kolhydrater, proteiner, lipider och salter). Det inkluderar SEM och tomografi för karakterisering av den yttre strukturen, röntgenkristallografi för att studera amorficitet och kristallinitet och kalorimetri för att studera glasövergångar i materialen. Dessutom kan tekniker såsom Ramanspektroskopi och FTIR också användas för att erhålla ytterligare information. I arbetet ingår tekniska och statistiska beräkningsuppgifter som skall utföras med tekniska beräkningsverktyg (MatLab).

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för Livsmedelsteknik och avdelningen för Tillämpad Mikrobiologi vid Kemiska institutionen samt Biogaia AB. Doktorandprojektet kommer att arbeta nära tillsammans med en annan doktorand med inriktning på mikrobiologi och biomarkörer i det parallella projektet på Tillämpad Mikrobiologi och på SLU. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. En del av detta arbete förväntas ske på svenska. I doktorand- projektet kommer också att ingå samverkan i en plattform för tillverkning av probiotiska bakterier i vilken samverkan sker mellan institutionen för livsmedelsteknik, avdelning för Teknisk Mikrobiologi, SLU och BioGaia AB.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har: 

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i teknisk programmering (MatLab)
 • Erfarenheter av optimering av frystorkning

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att samverka i ett större projekt än det egna doktorandprojektet
 • Praktisk erfarenhet av analytiska metoder och processtekniker med relevans för projektet
 • Utbildning i yt- och kolloidkemi, formuleringsteknik och materialkemi
 • Erfarenhet av programmering och dataanalys
 • Relevanta rekommendationsbrev och referenser

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan får skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3052
Kontakt
 • Björn Bergenståhl, 046-2228310, bjorn.bergenstahl@food.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb