Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper, CIRCLE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i innovationsteknik (Innovation studies/Sustainability transitions) vid IKDC/CIRCLE, LTH, Lunds Universitet

Institutionen för Designvetenskaper vid LTH är placerat vid Ingvar Kamprad Design Center (IKDC). Designvetenskaperna arbetar för ett hållbart samhälle genom en bred tvärvetenskaplig ansats. CIRCLE är ett tvärvetenskapligt center som involverar flera fakulteter vid Lunds Universitet. Vårt syfte är att förstå och förklara hur innovation kan bidra till ett bättre samhälle och att bidra med kunskap som kan hjälpa off att förstå samhällsutmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller utmaningar kopplade till globalisering. Detta mål kräver avancerade insikter i hur kunskap utvecklas och sprids, hur kunskap kan bli till innovationer, och hur innovationer kan bidra till omfattande strukturella förändringar i vårt samhälle.

Ämnesbeskrivning

Vi söker en doktorand för forskning inom det breda teoretiska området innovations- och omställningsstudier, med ett fokus på innovations- och omställningspolitik. Tjänsten utlyses inom ramen för det nybildade ”Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP)”, vilket är finansierat av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet). STIPP knyter samman de mest framstående svenska forskningsmiljöerna som verkar inom innovations- och omställningsforskning. Forskare på Lunds Universitet, Chalmers, Jönköping International Business School och Linköpings Universitet jobbar tillsammans och i nära samarbete med Vinnova, för att öka vår förståelse för utmaningsdrivna förändringsprocesser, dess dynamik och hur de kan styras. Målet är att utveckla ett övergripande ramverk för transformativ innovationspolicy. Doktoranden som anställs förväntas bidra till att nå detta mål tillsammans med två doktorander på Chalmers.

Doktoranden kommer att vara placerad vid Institutionen för Designvetenskaper och CIRCLE, Lunds Universitet.

Anställningen kommer att ha särskilt fokus på konceptualiseringen av omställningsdynamik och dess betydelse för innovationspolitik, med tonvikt på olika aktörers roll, t.ex. intermediärer som konsultföretag. Till en början kommer analysen att koncentrera på två av de viktigaste sektorerna vad gäller omställningen till bioekonomi i Sverige, nämligen svensk kemi- och pappersindustri. Det empiriska arbetet kommer att innebära olika metodologiska ansatser (kvantitativa och kvalitativa) och kommer även att innebära att organisera workshops och fokusgrupper med relevanta aktörer, för att presentera resultat och ta emot feedback.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I tjänsten ingår deltagande i forskningsprojektet STIPP vilket innefattar individuell forskning (med handledning) i form av litteraturstudier, forskningsdesign, planering, empiriskt arbete, och kommunikation av resultat på konferenser och i skrift. I tjänsten ingår kommunikation och samarbete med Vinnova och andra aktörer. Doktoranden förväntas att bidra till arbetet med akademiska artiklar baserade på forskningsresultaten. Dessa kommer att ligga till grund för avhandlingen. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för innovationsstudier uppfyller den som har:

ovan nämnda kvalifikationer i ett relevant studieområde, inklusive (men inte begränsat till) samhällsvetenskap (t.ex. sociologi, statsvetenskap, innovationsstudier, företagsekonomi, ekonomisk geografi), och industirell ekonomi. 

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Meriterande erfarenheter och färdigheter:

 • Dokumenterade färdigheter i tillämpandet av vetenskaplig metod inom samhällsvetenskaperna, gärna både kvalitativt och kvantitativt
 • Förmåga att skriva akademisk text Kunskap om ramverk för att analysera innovation- och omställningspolitik och förmåga att tillämpa dessa praktiskt
 • Erfarenhet av arbete inom policyskapande och policyimplementering
 • Erfarenhet av projektledning (inklusive arbete med eget examensarbete eller liknande)
 • Förmåga att förstå och skriva svenska (för att underlägga dokumentanalys, intervjuer och kommunikation med intressenter)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor 
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3119
Kontakt
 • Lea Fünfschilling, postdoc, +46 46 222 14 01, lea.funfschilling@circle.lu.se
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-11-16

Tillbaka till lediga jobb